COVID-19: Sagsbehandlingstider hos sundhedsmyndighederne i sager om aktindsigt er bekymrende

16-12-2020

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, satte i foråret fokus på sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstider, når de behandler anmodninger om aktindsigt fra bl.a. journalister. Han har nu fra myndighederne fået en opdateret status på sagsbehandlingstiderne. Ombudsmanden skriver på den baggrund i et brev til Sundheds- og Ældreministeriet, at sagsbehandlingstiderne på ministeriets område er bekymrende. I flere tilfælde er sagsbehandlingstiderne væsentligt længere end forudsat i lovgivningen.

”Hvis journalister skal vente for længe på svar om aktindsigt, vanskeliggøres deres muligheder for at bedrive kritisk journalistik og orientere offentligheden om sager af væsentlig samfundsmæssig interesse, f.eks. om indsatsen mod COVID-19. Det er derfor vigtigt, at sundhedsmyndighederne får nedbragt sagsbehandlingstiderne”, siger Niels Fenger.

Ombudsmanden tilføjer, at han har forståelse for, at myndighederne har haft svært ved at følge med, men at de nu til en vis grad har haft mulighed for at indrette sig, så indsatsen mod COVID-19 mv. ikke står i vejen for, at aktindsigtssager kan fremmes på en tilfredsstillende måde.

Ombudsmanden beder om, at ministeriet i februar 2021 på ny redegør for status for behandlingen af aktindsigtssagerne.

Lange sagsbehandlingstider

Ombudsmanden har siden maj fulgt sagsbehandlingstiderne i sager om aktindsigt hos Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at Sundhedsstyrelsens behandling af sager om aktindsigt siden september sker i overensstemmelse med fristerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, men at der på ministeriets område i øvrigt er udfordringer med at overholde fristerne. I en række uafsluttede sager er sagsbehandlingstiden foreløbig på mellem 80 og 120 arbejdsdage. I enkelte sager er sagsbehandlingstiden over 140 arbejdsdage (svarende til omkring 7 måneder).

Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at man forventer en betydelig forbedring af sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager som følge af den tilførsel af yderligere ressourcer til området, som er sket i løbet af efteråret.

Læs ombudsmandens brev af 16. december 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs ombudsmandens tidligere nyhed om sagen her.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

 

FAKTA

OFFENTLIGHEDSLOVENS REGLER

  • Af offentlighedsloven fremgår følgende om sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. ...” 
  • Det følger af forarbejderne til loven, at de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage

MILJØOPLYSNINGSLOVENS REGLER

  • I miljøoplysningsloven er der fastsat følgende frister for sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 månedefter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen. …”
  • EU-Domstolens dom i sag C-186/04, Housieaux, fastslår, at der i forhold til 2-måneders fristen er tale om en ubetinget sagsbehandlingsfrist.