Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt

27-03-2020

Som hovedregel har man som borger lov til at se sin egen sag hos en myndighed. Det kaldes partsaktindsigt.

Ombudsmanden har i en generel undersøgelse af 30 sager om partsaktindsigt hos Skattestyrelsen identificeret en række problemstillinger i styrelsens behandling af sagerne. Eksempelvis var det i nogle tilfælde ikke styrelsen, men en anden myndighed, der skulle have behandlet anmodningen om aktindsigt. I andre tilfælde har sagerne været behandlet ud fra en forkert forståelse af reglerne.

Skattestyrelsen har overordnet erklæret sig enig i ombudsmandens konklusioner. Styrelsen har desuden redegjort for en række initiativer, som er eller vil blive iværksat for at løse problemerne.

”Reglerne om borgeres adgang til aktindsigt i deres egen sag udgør en retssikkerhedsgaranti. Administreres de ikke korrekt, opstår der risiko for, at forvaltningen kommer til at afgøre en sag forkert, ligesom borgernes tillid til forvaltningen kan lide skade. Det er mit håb, at vores undersøgelse bidrager til at højne kvaliteten af Skattestyrelsens afgørelser om partsaktindsigt, og jeg har med tilfredshed noteret mig de initiativer, som iværksættes,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Baggrunden for undersøgelsen

Baggrunden for ombudsmandens undersøgelse er bl.a., at advokater og revisorer på skatteområdet har givet udtryk for, at skatteforvaltningen har haft vanskeligt ved at identificere og sende alt relevant materiale, når parter søger om aktindsigt.

Ombudsmanden er også selv i forbindelse med en anden undersøgelse hos skattemyndighederne stødt på nogle problemstillinger i forbindelse med behandlingen af sager om partsaktindsigt.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Regler om parters ret til aktindsigt findes i forvaltningslovens kapitel 4.
  • Forvaltningslovens § 9, stk. 1, fastslår hovedreglen om, at den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. De øvrige bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 4 fastsætter den nærmere adgang til aktindsigt, herunder at adgangen som udgangspunkt gælder alle sagens dokumenter, men at visse sager, dokumenter og oplysninger er undtaget fra adgangen til aktindsigt. Endvidere er der bestemmelser om behandlingen af anmodninger om aktindsigt.
  • Får en borger ikke den aktindsigt, som han eller hun har krav på, kan myndighedens afgørelse i den sag, der var anmodet om aktindsigt i, blive ugyldig. Uberettigede begrænsninger i partsaktindsigten kan også betyde, at myndigheden må genoptage den pågældende sag, give parten aktindsigt og lejlighed til at komme med bemærkninger om sagens afgørelse og derefter træffe en ny afgørelse.