Ombudsmanden ser på forholdene for dømte personer med udviklingshandicap

29-01-2020

I 2020 har ombudsmandens Tilsynsafdeling særligt fokus på dømte personer med udviklingshandicap, som er anbragt på et botilbud.

Hvis mennesker med udviklingshandicap begår kriminalitet, bliver de i mange tilfælde idømt en såkaldt foranstaltningsdom. Det indebærer ofte, at de bliver anbragt på botilbud, nogle gange på sikrede afdelinger. 

Foranstaltningsdomme er ofte tidsubegrænsede, og de dømte kan være undergivet dommen i mange år, før den bliver ophævet.

”Dømte personer med udviklingshandicap udgør en sårbar gruppe i vores samfund, som er undergivet et kompliceret regelsæt og restriktive forhold. Derfor er det vigtigt at få belyst, om disse borgeres rettigheder bliver respekteret, om de bliver behandlet med værdighed og respekt, og om der bliver gjort, hvad der er muligt for, at dommen ikke varer længere end nødvendigt,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Besøgshold gennemgår dokumentation og taler med beboere
Som led i undersøgelsen vil ombudsmandens besøgshold besøge 16 botilbud, der huser mennesker med udviklingshandicap, som er dømt for kriminalitet. Botilbuddene er fordelt over hele landet og ejes af regioner, kommuner eller private.

Forud for hvert besøg vil besøgsholdet bl.a. gennemgå dokumentation vedrørende personer på botilbuddet for at se, om reglerne efterleves. Under besøgene taler besøgsholdene med beboere, ledelse, ansatte og om muligt med pårørende, værger og bistandsværger.

Ved udgangen af januar 2020 har ombudsmanden besøgt 3 botilbud.

Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur. De to institutioner er samarbejdspartnere for ombudsmandsinstitutionen på tilsynsområdet.

I foråret 2021 vil ombudsmanden sammenfatte de væsentligste resultater i en temarapport.

 

Flere oplysninger:
Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • For tiden er der formentlig ca. 700 mennesker med udviklingshandicap, som har en foranstaltningsdom. 
  • Kommunerne har pligt til at modtage og føre et kriminalpræventivt tilsyn med personer, der er dømt til at blive anbragt på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. 
  • Anklagemyndigheden har pligt til at påse, at en foranstaltning ikke opretholdes i længere tid og videre omfang end nødvendigt. 
  • Når der er afsagt dom om anbringelse eller mulighed for anbringelse på institution, skal retten beskikke en bistandsværge for den pågældende. 
  • Dømte mennesker med udviklingshandicap, der er anbragt på et botilbud ved dom, må ikke forlade botilbuddet uden tilladelse. 
  • Dømte mennesker med udviklingshandicap, som er anbragt på et botilbud i henhold til dom, er omfattet af kapitel 24 d i serviceloven. Kapitlet indeholder bl.a. regler om indskrænkning af adgang til telefon og internet, undersøgelser af person, opholdsrum og ejendele og døraflåsning om natten. 

 

Temaer for tilsyn

  • Ombudsmandens Tilsynsafdeling foretager hvert år mellem 30 og 40 tilsynsbesøg sammen med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. Heraf indgår omkring halvdelen i et årligt tema. Ombudsmandens Børnekontor tager også på tilsynsbesøg i institutioner for børn og unge. 
  • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg. 
  • Temarapporter fra 2016, 2017 og 2018 på voksenområdet: 

2018 Temarapport om udelukkelse fra fællesskabet i kriminalforsorgens institutioner 

2017 Temarapport om Socialpsykiatrien - sikkerhed for beboere på botilbud og sektorovergange

2016 Temarapport om Kropsvisitation og Urinprøvetagning