Kriminalforsorgen bør gøre mere for at sikre retssikkerheden for indsatte i strafcelle

05-05-2020

Kriminalforsorgen bør i højere grad sikre retssikkerheden for indsatte, der skal i strafcelle. Det vurderer Folketingets Ombudsmand efter at have besøgt 11 arrester, 5 fængsler og 1 udlændingecenter i kriminalforsorgen.

Strafcelle er den hårdeste reaktion, som fængsler og arresthuse kan bruge, når en indsat ikke overholder reglerne. F.eks. når en indsat har været i besiddelse af mobiltelefon eller stoffer eller har slået en anden i fængslet. Strafcelle kan ikendes i op til 28 dage, og indsatte i strafcelle kan være isoleret i op til 23 timer i døgnet. Fra 2015 til 2018 er brugen af strafceller i danske fængsler og arrester steget markant.

”Det er meget indgribende at blive sat i strafcelle, og det indebærer en risiko for psykiske skadevirkninger. Derfor er det vigtigt, at den indsatte har kendskab til sine rettigheder, og at der er dokumentation for, at afgørelsen er rigtig. Det har ikke været tilfældet i flere af de sager, vi har gennemgået. Og det bør kriminalforsorgen fremover rette op på,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Fokus på retssikkerhedsgarantier
Inden en indsat ikendes strafcelle, afholdes et forhør, og der bliver lavet en forhørsprotokol.

I flere tilfælde talte ombudsmandens besøgshold med indsatte, som ikke havde forstået, hvad der var foregået under deres forhør. De vidste derfor ikke, at de havde ret til bistand under forhøret eller til at klage over afgørelsen. Ved 6 ud af 17 tilsynsbesøg anbefalede besøgsholdet, at der i øget omfang blev brugt tolk.

Ved 15 ud af 17 tilsynsbesøg anbefalede besøgsholdet ledelsen at sikre øget fokus på at skrive, hvad der var fundet bevist. Der var f.eks. flere eksempler på, at en indsat var sigtet for to forhold, men hvor det ikke var klart, om den indsatte blev straffet disciplinært for begge forhold. F.eks. var en indsat sigtet både for at have været truende og for at have overtrådt en regel om ”gangtid” i husordenen. Det fremgik ikke af bevisvurderingen, om han blev anset for at have begået begge forhold.  

Forebyggelse af skadevirkninger
I de besøgte institutioner var der fokus på, at strafcelle indebærer en risiko for psykiske skadevirkninger. Men der manglede retningslinjer for, hvordan psykiske skadevirkninger kan forebygges, og hvad personalet kan og skal gøre, når en indsat viser tegn på at lide skade.

Ombudsmanden vil på et møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen drøfte en række mulige tiltag til at sikre indsattes retssikkerhed bedre og forebygge psykiske skader under anbringelser i strafcelle.

Læs temarapporten her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Morten Engberg, til.nr. 33 13 25 12

 

FAKTA

Temaer for tilsyn
Ombudsmandens Tilsynsafdeling foretager hvert år ca. 30 tilsynsbesøg. Heraf indgår omkring halvdelen i et årligt tema. Ombudsmandens Børnekontor tager også på tilsynsbesøg i institutioner for børn og unge.

Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg, som deltager i gennemførelsen af besøgene.

2018 Temarapport om udelukkelse fra fællesskab i kriminalforsorgens institutioner

2017 Temarapport om socialpsykiatrien

2016 Temarapport om kropsvisitation og urinprøvetagning

2015 Temarapport om sikringscelleanbringelser