Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt

13-01-2020

I underretninger til borgerne om forventet sagsbehandlingstid har Skatteankestyrelsen ramt mellem 16 og 49 måneder ved siden af i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid i sagerne.

Det viser en undersøgelse af 20 sager, som ombudsmanden har gennemført. Ombudsmanden indledte undersøgelsen, efter at flere borgere havde henvendt sig om problemerne.

”Som borger skal man vide, hvornår det kan forventes, at myndigheden træffer afgørelse i ens sag. Det har desværre ikke været muligt hos Skatteankestyrelsen,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i de 20 undersøgte sager varierer fra ca. 32 til ca. 61 måneder. Ombudsmanden peger på, at ikke mindst når sagsbehandlingstiden er lang, er det vigtigt, at en myndighed underretter parterne om status i deres sag og om den forventede sagsbehandlingstid. Det er efter ombudsmandens opfattelse kritisabelt, at styrelsen ikke har efterlevet kravene til underretninger om forventet sagsbehandlingstid.  

Borger fik aldrig svar på brev
I mange af de 20 undersøgte sager undlod Skatteankestyrelsen desuden at skrive til borgeren, når den udmeldte ventetid var overskredet.

Da en mand i en af sagerne ikke modtog en afgørelse fra Skatteankestyrelsen på det tidspunkt, han havde fået stillet i udsigt, skrev han til styrelsen:

”…vil bare lige sikre mig, at materialet ikke er gået tabt og sagen vil blive behandlet når tid er.”

Manden modtog aldrig et svar på dette brev. Og der gik i alt over 31 måneder, før han fik en afgørelse. Skatteankestyrelsen havde i første omgang vurderet, at der ville gå mellem 9 og 15 måneder.  

”En myndighed skal give besked, hvis den ikke kan overholde den sagsbehandlingstid, som den har stillet i udsigt. Det handler i sidste ende om, at den offentlige forvaltning skal agere på en måde, der understøtter tilliden til myndighedernes udmeldinger og den sagsbehandling, der foretages,” siger Niels Fenger.

Skatteankestyrelsen har overordnet erklæret sig enig i ombudsmandens konklusioner og vurderinger. Styrelsen har desuden redegjort for en række initiativer, som allerede er iværksat eller vil blive iværksat på baggrund af de forhold, der er beskrevet i redegørelsen.

Læs ombudsmandens undersøgelse.

Ombudsmanden har tidligere udtalt kritik af Skatteankestyrelsens praksis for underretninger til parter om forventet sagsbehandlingstid. Se ombudsmandens udtalelse af 9. februar 2018 og udtalelse af 22. oktober 2018.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Hvis en myndighed – som følge af en sags karakter eller myndighedernes almindelige sagsbehandlingstid – ikke kan træffe afgørelse inden for kortere tid, bør myndigheden give parterne i sagen underretning om, hvad sagen beror på, og så vidt muligt oplyse, hvornår myndigheden regner med at kunne træffe en afgørelse. Det følger af punkt 206 i Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven.
  • Myndigheden bør desuden underrette den, der er part i en sag, når behandlingen af en konkret sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Det følger af punkt 207 i samme vejledning. Denne pligt til at give underretning, betyder bl.a., at en myndighed – hvis det viser sig, at en tidligere udmeldt sagsbehandlingstidsfrist ikke kan overholdes – må underrette parten igen ved fristens udløb om en ny forventet sagsbehandlingstidsfrist. Denne nye forventede frist bør desuden være realistisk.
  • Myndighedernes pligt til at underrette parter om forventet sagsbehandlingstid er bl.a. beskrevet i punkt 4 i overblik # 11 om sagsbehandlingstid i ombudsmandens Myndighedsguide.