Borgere måtte vente 5 år på svar i skattesager

25-02-2020

To borgere måtte vente i mere end 5 år på en afgørelse fra Skatteankestyrelsen. En tredje borger måtte vente i næsten 4 år.

”Det er en uacceptabel lang sagsbehandlingstid,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, efter at have behandlet de tre borgeres klager. Han lægger vægt på bl.a., at sagerne lå stille i Skatteankestyrelsen i op til 5 år.

Den ene sag angik en mand, der var utilfreds med sin ejendomsvurdering. Han havde forgæves bedt SKAT om at genoptage vurderingerne fra 2012 og tidligere år. I juni 2014 klagede han derfor til Skatteankestyrelsen. Men først over 5 år senere, i november 2019, fik manden medhold i, at vurderingerne skulle genoptages.

”Der kan være forskellige årsager til lange sagsbehandlingstider, men i de konkrete tilfælde er det under alle omstændigheder en uacceptabel lang tid for en borger at måtte vente på svar,” siger ombudsmanden. Han peger på, at ventetiden både kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for borgerne.

Store udsving i sagsbehandlingstid

Rigsrevisionen har de senere år bl.a. fulgt udviklingen i Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider. Et nyt notat fra februar 2020 om beretning om Skatteankestyrelsens produktivitet og sagsbehandlingstider viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i januar til september 2019 var 21 måneder for sager af samme type, som de tre sager omfattet af ombudsmandens undersøgelse.

Ombudsmandens undersøgelse i de tre sager illustrerer således også, at en gennemsnitlig sagsbehandlingstid kan dække over meget store variationer i sagsbehandlingstiden.

Ombudsmandens notat om de tre sager, der gengiver de ekspedtioner, som Skatteankestyrelsen foretog.

Se Rigsrevisionens beretning og notater om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet på Rigsrevisionens hjemmeside.

Se i øvrigt ombudsmandens nyhed den 13. januar om Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Hvornår er sagsbehandlingstiden for lang?

Der er ikke i forvaltningsloven eller i anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, hvornår en myn­dighed har brugt for lang tid på at behandle en sag, beror derfor – hvis der ikke er fastsat særregler om det – på en konkret vurdering.

Det følger imidlertid af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige for­valt­ning altid skal behandles inden for rimelig tid.

Ved vurderingen af, om sagsbehandlingstiden er rimelig, ser man bl.a. på:

  • Sagens karakter
  • Omfanget af de undersøgelser, som myndigheden skal foretage
  • De løbende ekspeditioner i sagen
  • Den sædvanlige sagsbehandlingstid for sagstypen
  • Myndighedens eventuelle udmeldinger om en forventet sagsbehandlingstid
  • Sagens faktiske og retlige kompleksitet
  • Om sagen giver anledning til principielle overvejelser
  • Om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende

Se ombudsmandens overblik # 11 i myndighedsguiden om sagsbehandlingstid