Svar til Folketingets Kulturudvalg vedrørende sag om Radio24syv

01-05-2020

Folketingets Ombudsmand har i dag i et svar til Folketingets Kulturudvalg vedrørende sagen om Radio24syv meddelt følgende:

”Efter ombudsmandslovens § 21 skal ombudsmanden bedømme, om myndigheder eller personer, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser ved udøvelsen af deres opgaver. Det omfatter bl.a. undersøgelse af, om myndighederne overholder forvaltningsloven – og de forvaltningsretlige habilitetsregler – som er et af kerneområderne for ombudsmandens virksomhed.

For så vidt angår den konkrete sag om udbud af en ny digital public service-radiokanal er jeg ikke bekendt med oplysninger, der giver mig grundlag for at nå til en anden vurdering end den, som fungerende ombudsmand Henrik Bloch Andersen nåede frem til i november 2019, hvor han besluttede ikke at gå ind i sagen.”

Meddelelsen er et svar på dette spørgsmål fra Kulturudvalget: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/KUU/spm/263/svar/1655142/index.htm

Se ombudsmandens pressemeddelelse af 8. november 2019