Ophobning af gamle sager giver uacceptabelt lange svartider i nævn

15-04-2020

Opdateret den 22. september 2020, læs kursiveret tekst nedenfor

I to nævn, der blev oprettet i Nævnenes Hus i 2017 i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser, har der ophobet sig et stort antal gamle sager. Det konstaterer ombudsmanden i netop afsluttede undersøgelser af Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ved udgangen af februar 2020 var der i de to nævn tilsammen stadig over 1.100 gamle sager fra før den 1. juli 2018. Størst sagsophobning er der i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor de gamle sager - som er planlagt afviklet frem til 2022 - forventes at få en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 4½ år.

Folketingets ombudsmand, Niels Fenger, kalder sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet for ”uacceptabel lang”. På den baggrund har han nu bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet og Erhvervsministeriet om at overveje, om de kan gøre mere, end de allerede har gjort, for at fremskynde afviklingen af de gamle sager.

”De meget lange sagsbehandlingstider kan få store konsekvenser for borgerne. F.eks. kan en klage over, at en borger har fået dispensation til at bygge et sommerhus i et beskyttet naturområde betyde, at borgeren må vente i flere år på at få afklaret, om han kan bygge huset”, siger ombudsmand, Niels Fenger.

Også problemer med sagsbehandlingstiden i Byggeklageenheden
Ombudsmanden rejser også kritik af sagsbehandlingstiden i klagesager om byggeloven. Byggesagerne blev i 2019 flyttet til den nyoprettede Byggeklageenhed i Nævnenes Hus i 2. runde af udflytningen af statslige arbejdspladser.

Med en midlertidig tilførsel af medarbejderressourcer - svarende til mere end en fordobling af medarbejderstaben - er der nu udsigt til, at sagsbehandlingstiderne i Byggeklageenheden generelt vil blive kortere. Ombudsmanden har derfor meddelt, at han ikke foretager sig mere i denne sag.

Læs ombudsmandens udtalelser til Erhvervsministeriet om sagsbehandlingstiden i henholdsvis Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og Byggeklageenheden

Erhvervsministeriet orienterede ved brev af 14. september 2020 ombudsmanden om de tiltag, som var blevet iværksat i forlængelse af ombudsmandens henstilling.

Læs ministeriets brev af 14. september 2020 og ombudsmandens svar af 18. september 2020.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, hvornår en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag – eller på et bestemt sagsområde – overskrider det acceptable, beror derfor – hvis der ikke er fastsat særregler om det – på en konkret vurdering.

Det følger imidlertid af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning altid skal behandles inden for rimelig tid.

Ved vurderingen af, om sagsbehandlingstiden er rimelig, ser man bl.a. på:

  • Sagens karakter
  • Omfanget af de undersøgelser, som myndigheden skal foretage
  • Den sædvanlige sagsbehandlingstid for sagstypen
  • Sagens faktiske og retlige kompleksitet
  • Om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende

 I forbindelse med større omorganiseringer og omstruktureringer – eksempelvis som led i en udflytning af arbejdspladsen – vil det efter omstændighederne kunne accepteres, at der går en vis, begrænset tid, før sagsbehandlingstiden når et normalt og acceptabelt niveau.

Se også ombudsmandens overblik # 11 i myndighedsguiden om sagsbehandlingstid.