Ombudsmanden: Gaveregler gælder også i corona-tider

12-06-2020

Offentligt ansatte kan ikke frit modtage gaver – heller ikke i tider med corona. Det er budskabet fra Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, efter at han har haft anledning til at forholde sig til spørgsmålet i en sag fra Region Midtjylland.

”Jeg har stor sympati for, at firmaer og enkeltpersoner ønsker at støtte f.eks. sundhedspersonalet på et sygehus med gaver for at vise deres opbakning. Men offentligt ansatte kan som det klare udgangspunkt ikke tage imod gaver, og disse regler gælder også i corona-tider. Formålet med reglerne er bl.a. at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmål ved, at offentligt ansatte udfører deres arbejde sagligt og upartisk, herunder at gavegiveren ikke behandles bedre end andre borgere og virksomheder. Det handler dybest set om, at vi alle skal kunne have tillid til forvaltningen”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Det har været omtalt i både pressen og på sociale medier, at ansatte på hospitaler er blevet tilbudt gaver. Ombudsmanden gik ind i sagen, da en sygehusdirektør i Region Midtjylland ifølge Fyns Amts Avis havde givet udtryk for, at gaver var velkomne, men at det på grund af smittefare måtte vente til efter corona-krisen.

Region Midtjylland har nu bekræftet over for ombudsmanden, at de ansatte som det klare udgangspunkt ikke må tage imod gaver – heller ikke under eller efter corona-epidemien. Dette fremgår således også af regionens almindelige retningslinjer om ansattes modtagelse af gaver.

I forbindelse med corona-epidemien blev der udarbejdet supplerende retningslinjer om bl.a. modtagelse af gaver. Regionen oplyser, at der har været et overvældende antal henvendelser fra virksomheder og enkeltpersoner, der har ønsket at donere gaver. Af hensyn til smitterisiko fremgik det af regionens supplerende COVID 19-retningslinjer, at gaver til både patienter og ansatte måtte afvises, og at regionen i stedet henstillede til, at eventuelle erkendtligheder til personalet eller hospitalet venligst blev givet efter covid-19 pandemien. Regionen har nu præciseret retningslinjerne, da de kunne give indtryk af, at de ansatte i stedet kunne modtage gaver efter corona-epidemien.

Efter udmeldingen fra Region Midtjylland foretager ombudsmanden sig ikke mere i sagen.

Læs Ombudsmandens brev til Region Midtjylland

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91, eller souschef Camilla Bang på tlf. 33 13 25 12.

FAKTA

Gaver er som klart udgangspunkt forbudt

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse. 

Begrebet ”gaver og andre fordele” skal forstås bredt, og dækker både fysiske ting, som f.eks. chokolade, vin og bøger, og ikke fysiske ting, som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning. Der findes ikke en konkret bagatelgrænse for, hvornår der er tale om en gave.

Udover af straffelovens bestemmelse om bestikkelse reguleres spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele af almindelige forvaltningsretlige principper.

Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke skabes tvivl om den offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden skal reglerne være med til at sikre, at der ikke opstår en mere generel mistillid til de hensyn, der ligger bag den offentlige forvaltnings afgørelser og beslutninger.

Særlige undtagelser

Vejledningen God adfærd i det offentlige, som er udgivet af det daværende Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner, beskriver de nærmere regler og giver bl.a. retningslinjer for offentligt ansattes helt undtagelsesvise adgang til efter en konkret vurdering at modtage gaver mv.

Om såkaldte ”taknemmelighedsgaver” står der bl.a. følgende i vejledningen:

”Ansatte kan modtage beskedne ’taknemmelighedsgaver’ i de særlige tilfælde, hvor det kan synes uhøfligt og være en skuffelse for giveren, hvis gaven returneres. Dette ses særligt at være tilfældet, hvis der er en personlig relation mellem giveren og modtageren. Det kan fx gælde for plejepersonale eller pædagoger.

(…)

Eksempel: En patient forærer efter endt indlæggelse lægen en buket blomster.

I disse tilfælde vil de ansatte som udgangspunkt kunne modtage gaven af hensyn til borgeren. Der er tale om beskedne taknemmelighedsgaver for en serviceydelse af personlig karakter for borgeren eller om en relation mellem borgeren og den ansatte, som har et personligt præg.”

Om gaver til en myndighed står der bl.a. følgende i vejledningen:

”En myndighed kan i et vist omfang modtage gaver, hvis gaven er tiltænkt myndigheden som institution og ikke myndighedens ansatte som personer. På statens område er dette fx forudsat i Finansministeriets budgetvejledning. Tilsvarende kan kommuner og regioner efter omstændighederne modtage gaver til brug for varetagelse af deres opgaver.

Eksempel: En privat fond betaler for opsætning af et legestativ i en børnehave.

Eksempel: En privat fond forærer en kommune en skulptur til opstilling i offentligt rum.

Kommunen kan som udgangspunkt modtage de pågældende gaver, da der reelt er tale om en gave til kommunens borgere og ikke til kommunens ansatte.

Myndigheden skal være opmærksom på, at almindelige forvaltningsretlige principper også gælder i forbindelse med myndigheders modtagelse af gaver.

En gave til en myndighed, der reelt kommer de ansatte til gode, skal behandles efter principperne om offentligt ansattes modtagelse af gaver.”