Ombudsmanden: Stigende sagsbehandlingstider i Udlændingenævnet

26-11-2020

Sagsbehandlingstiden i Udlændingenævnet har de seneste par år været stigende. I hver anden afgørelse fra første halvår 2020 har borgeren således ventet i over et år på svar. I nogle tilfælde over to år.

Ifølge Folketingets Ombudsmand er nævnets sagsbehandlingstider generelt for lange. Også nævnets sagsbeholdning har været stigende, og det bør efter ombudsmandens opfattelse følges nøje, om udviklingen nu vendes. 

”Udlændingenævnet behandler sager, der har stor betydning for ansøgerne, og som kan være afgørende for, om mennesker har ret til at opholde sig i Danmark eller ej. Vi taler om f.eks. familiesammenføringer og studie- eller erhvervsophold her i landet. Det bør derfor følges nøje, om stigningen i sagsbehandlingstider nu vendes.” siger ombudsmand Niels Fenger.

Indsats for at nedbringe sagsbehandlingstid

Ombudsmanden har det seneste halve år fået en række henvendelser fra borgere, der er utilfredse med at vente på svar fra Udlændingenævnet. Derfor indledte han i sommer en undersøgelse af Udlændingenævnets sagsbehandlingstid.

Udlændingenævnet forklarer de stigende sagsbehandlingstider med bl.a., at nævnet løbende har modtaget en række nye sagsområder, og at nævnet har været underbemandet. I 2020 har Covid-19 situationen endvidere vanskeliggjort nævnets arbejde. Nævnet oplyser, at det har iværksat en række tiltag og er blevet tilført ressourcer for at forbedre sagsbehandlingstiderne.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har desuden oplyst, at det har stor opmærksomhed på, at der sker en nedbringelse af sagsbehandlingstiden i nævnet, og at det er forventningen, at de nye tiltag vil have indvirkning på sagsbehandlingstiden.

Ombudsmanden anerkender tiltagene, men har samtidig oplyst over for myndighederne, at han vil følge op på, om nævnets tiltag får den tiltænkte effekt.

 

Læs ombudsmandens udtalelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet om sagsbehandlingstiden i Udlændingenævnet.       

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan. Nævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere, og det består herudover af advokater, som beskikkes efter indstilling fra udlændinge- og integrationsministeriet. Nævnet bliver betjent af et sekretariat.

Udlændingenævnet behandler klager over en række forskellige afgørelser på udlændingeområdet, bl.a. myndighedernes afgørelser om familiesammenføring, opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse (erhvervsordninger) og tidsubegrænset opholdstilladelse.

Regler for sagsbehandlingstider

Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, hvornår en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag eller på et bestemt sagsområde overskrider det acceptable, beror derfor – hvis der ikke er fastsat særregler om det – på en konkret vurdering.

Det følger imidlertid af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning altid skal behandles inden for rimelig tid.

Ved vurderingen af, om sagsbehandlingstiden er rimelig, ser man bl.a. på:

  • Sagens karakter
  • Omfanget af de undersøgelser, som myndigheden skal foretage
  • Den sædvanlige sagsbehandlingstid for sagstypen
  • Sagens faktiske og retlige kompleksitet
  • Om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende

Ved vurderingen af den generelt acceptable sagsbehandlingstid på et område kan der normalt ikke tages hensyn til myndighedens (og medarbejdernes) subjektive forhold, da vurderingen må hvile på et objektivt grundlag.

At myndigheden har utilstrækkelige ressourcer, eller at der på et sagsområde kommer flere sager end forventet, er nok subjektivt undskyldende momenter, men kan ikke bevirke en forlængelse af den tid, som i almindelighed må anses for en acceptabel sagsbehandlingstid på området.

Sådanne forhold kan kun under særlige omstændigheder tillægges betydning for bedømmelsen af myndighedens sagsbehandlingstid. I forbindelse med større omorganiseringer og omstruktureringer vil det f.eks. efter omstændighederne kunne accepteres, at der går en vis, begrænset tid, før sagsbehandlingstiden når et normalt og acceptabelt niveau.

Se også ombudsmandens overblik # 11 i Myndighedsguiden om sagsbehandlingstid.