Skattekontoret har fokus på skattemyndighedernes begrundelser i 2020

28-01-2020

I 2020 vil Ombudsmandens Skattekontor have særligt fokus på, hvordan skattemyndighederne begrunder deres afgørelser over for borgere og virksomheder.

Skattekontoret vil bl.a. gennemføre flere generelle undersøgelser af begrundelser fra styrelserne i Skatteforvaltningen. Undersøgelserne er ikke endeligt fastlagt, men et tema bliver de begrundelser, der gives ved skønsmæssige forhøjelser af skatteansættelser.

”Når vi i 2020 vælger at fokusere på begrundelser, er det, fordi det er vigtigt, at myndighederne giver en god begrundelse for, hvorfor en borger f.eks. får forhøjet sin skatteansættelse. En begrundelse giver en øget garanti for, at afgørelsen er rigtig, ligesom en god begrundelse bl.a. hjælper borgeren til bedre at forstå og acceptere afgørelsen”, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmandens Skattekontor vil – ud over undersøgelserne inden for temaet om begrundelser – også fortsat gennemføre andre relevante undersøgelser på skatteområdet.

Læs mere om de undersøgelser, som Skattekontoret allerede har indledt på Skattekontorets side på ombudsmandens hjemmeside.

Skattekontoret vil i foråret 2021 samle op på resultaterne af kontorets undersøgelser om begrundelser i en særlig temarapport.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

FAKTA

BEGRUNDELSE

  • En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Det følger af forvaltningslovens § 22. I samme lovs § 24 er det reguleret, hvad en begrundelse nærmere skal indeholde.
  • Hvornår og hvordan myndighederne skal begrunde deres afgørelser over for borgere og virksomheder er desuden beskrevet i overblik #10 om begrundelse i ombudsmandens Myndighedsguide.

SKATTEKONTORET HOS OMBUDSMANDEN

  • Ombudsmandens Skattekontor blev oprettet i forbindelse med Retssikkerhedspakke II og åbnede den 1. januar 2017. Skatteministeriets meddelelse om Retssikkerhedspakke II den 3. maj 2016 kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.
  • Skattekontoret er et juridisk kontor bestående af 11 jurister. Ét af kontorets årsværk bruges på andre opgaver end skattesager.
  • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at Skatteforvaltningen og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.
  • Som de øvrige juridiske kontorer hos ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at lave større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.
  • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.