Fortsat problemer med undervisning af anbragte børn

23-06-2020

Mange børn i interne skoler på anbringelsessteder får ikke den undervisning, de har krav på. Det er en af hovedkonklusionerne i ombudsmandens årlige temarapport på børneområdet.

Ombudsmandens tilsynshold har i 2019 besøgt seks anbringelsessteder med interne skoler. Fem af skolerne havde udfordringer med at overholde de regler, der gælder for interne skoler, f.eks. om undervisning i fuld fagrække og timetal samt om fritagelse for undervisning i fag, obligatoriske test og folkeskolens prøver.

”Det er 4 år siden, at ombudsmanden første gang satte fokus på undervisningen i interne skoler. Besøgene i 2019 viser, at der fortsat er børn i interne skoler, der ikke får den undervisning, de har krav på. Det er bekymrende,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Han peger i den forbindelse på, at forskning viser, at uddannelse er den vigtigste faktor i forhold til, at tidligere anbragte børn får et almindeligt voksenliv. 

Ombudsmanden vil drøfte spørgsmålet om undervisningen i interne skoler med Børne- og Undervisningsministeriet. Ombudsmanden vil i den forbindelse også drøfte kommunernes tilsyn med undervisningen i de interne skoler.

Ud over undervisning undersøgte ombudsmanden også anvendelsen af fysisk magt. Besøgene viste bl.a., at fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse i vidt omfang ikke bliver overholdt, og at der flere steder mangler tilstrækkeligt kendskab til reglerne om voksenansvar og deres anvendelsesområde.

Læs temarapport 2019 om socialt anbragte mindre børn

Læs nyhed om temaet for børnekontorets tilsynsbesøg i 2019.

Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12

 

FAKTA

Socialt anbragte mindre børn

 • Temaet for ombudsmandens tilsynsbesøg på børneområdet i 2019 var socialt anbragte mindre børn, dvs. børn i alderen 6-12 år.
 • Under tilsynsbesøgene var der især fokus på:
  • Fysisk magtanvendelse
  • Undervisning
  • Kontakt til pårørende
   Derudover var der fokus på bl.a. sundhedsmæssige forhold, herunder børnenes adgang til sundhedsbetjening og besøgsstedernes medicinhåndtering.
 • Ombudsmanden besøgte i alt 8 anbringelsessteder som led i temaet, heraf 6 med interne skoler.
 • I de 6 interne skoler gik der typisk mellem 12 og 17 elever. Der var navnlig tale om børn, der var anbragt på anbringelsesstedet, men i flere tilfælde også børn, der ikke boede på stedet, men f.eks. hjemme hos deres forældre.
 • Under besøgene talte besøgsholdene med 77 børn og unge under 18 år, heraf 43 børn i aldersgruppen 6-12 år.

Anbefalinger vedrørende undervisningen i interne skoler

På baggrund af undersøgelsen anbefaler ombudsmanden generelt

 • at opholdssteder og døgninstitutioner med interne skoler sikrer, at alle elever undervises i fuld fagrække og timetal, og at der kun gøres undtagelse herfra, hvis en elev – på baggrund af en konkret og individuel vurdering – fritages for undervisning i et eller flere fag eller får nedsat undervisningstiden.
 • at opholdssteder og døgninstitutioner med interne skoler sikrer, at fritagelser for undervisning i fag, obligatoriske test og folkeskolens prøver bliver truffet i overensstemmelse med reglerne, og at der er dokumentation herfor.
 • at private opholdssteder med interne skoler – i samarbejde med beliggenhedskommunen – sikrer, at overenskomsterne om undervisning er i overensstemmelse med lovgivningen.

Anbefalinger vedrørende fysisk magtanvendelse

På baggrund af undersøgelsen anbefaler ombudsmanden generelt

 • at opholdssteder og døgninstitutioner overholder fristerne for at registrere og indberette anvendelse af fysisk magt.
 • at opholdssteder og døgninstitutioner sikrer, at personalet, herunder i interne skoler, har tilstrækkeligt kendskab til voksenansvarsloven og dens anvendelsesområde samt hvilke greb, der bør anvendes i forbindelse med en magtanvendelse, så magtanvendelsen udøves mest skånsomt.
 • at opholdssteder og døgninstitutioner sikrer, at børn, unge og forældremyndighedsindehavere i forbindelse med barnets eller den unges indflytning informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder klageadgang.

Ombudsmanden vil drøfte opfølgningen på de generelle anbefalinger med de centrale myndigheder på området.

Desuden vil ombudsmanden følge op på anbefalingerne under fremtidige tilsynsbesøg på børneområdet.

Ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand gennemfører tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed. 
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.
 • Ombudsmanden har et særligt ansvar for at beskytte børns rettigheder efter bl.a. FN’s børnekonvention. 
 • Ombudsmandens Børnekontor foretager tilsynsbesøg på børneområdet.