Fejl i afgørelser om afskæring fra TastSelv

02-07-2020

Skattestyrelsen har besluttet at annullere samtlige sine afgørelser om afskæring fra TastSelv vedrørende årsopgørelserne for 2018 og 2019. Det sker som konsekvens af en undersøgelse fra ombudsmanden.

Som udgangspunkt har man som skattepligtig mulighed for at bruge Skatteforvaltningens selvbetjeningsløsning TastSelv til at ændre oplysninger i sin forskudsopgørelse og årsopgørelse. Skatteforvaltningen kan dog afskære adgangen, hvis der er nærliggende risiko for, at en borger begår væsentlige fejl eller misbruger TastSelv-funktionen.

Ombudsmanden har i en generel undersøgelse af 40 tilfældigt udvalgte sager fundet en række problemer i Skattestyrelsens behandling af sager, hvor styrelsen afskærer adgangen til TastSelv. Eksempelvis var der i en række af sagerne spørgsmål om, hvorvidt afgørelserne var meddelt til de skattepligtige. Endvidere var flere sager behandlet ud fra en forkert forståelse af reglerne, ligesom der var mangler i begrundelserne.

Skattestyrelsen har overordnet erklæret sig enig i de konklusioner, som har været forelagt styrelsen, og har oplyst, at alle afskæringer fra TastSelv vedrørende årsopgørelserne for 2018 og 2019 er blevet annulleret på grund af de fejl, der er konstateret. Styrelsen har desuden redegjort for en række initiativer, som er – eller vil blive – iværksat for at løse problemerne.

Baggrunden for undersøgelsen

Baggrunden for ombudsmandens undersøgelse er bl.a., at der i 2017 kom nye regler om Skatteforvaltningens adgang til at afskære skattepligtige fra at bruge TastSelv. I modsætning til tidligere skal en beslutning om afskæring fra TastSelv nu træffes ved en afgørelse, som kan påklages til Landsskatteretten. Ligeledes er der sket en skærpelse af kravene til, hvornår der kan afskæres fra TastSelv.

Læs ombudsmandens undersøgelse.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

FAKTA

  • Regler om Skatteforvaltningens adgang til at afskære skattepligtige fra at anvende skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv findes i kildeskattelovens § 53 A og skattekontrollovens § 71.
  • Reglerne fastslår, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at bruge TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen eller årsopgørelsen, hvis forvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv.
  • Afskæring kan ske med virkning for det indkomstår, hvor der er begået væsentlige fejl, og for det efterfølgende indkomstår.
  • Afgørelser om afskæring fra TastSelv kan påklages til Landsskatteretten.