Ankestyrelsen har nedbragt sagsbehandlingstiden markant i underretningssager

28-02-2020

Det har taget for lang tid i Ankestyrelsen at behandle underretninger fra borgere, der er bekymrede for børn og unge. Men de seneste tal peger på, at der er sket store forbedringer i løbet af de seneste måneder.

For hele 2019 har Ankestyrelsen kun været i stand til at overholde den forudsatte sagsbehandlingsfrist på 8 uger i godt hver tredje underretningssag. Men styrelsens tal viser en markant ændring siden oktober 2019, hvor fristen har været overholdt i stort set alle sager.

”Når man som fagperson eller borger skriver til myndighederne, at man er bekymret for et barns trivsel, skal der handles hurtigt. Derfor er det godt – men også nødvendigt – at Ankestyrelsen har rettet op på problemerne,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Han afslutter derfor den sag, som ombudsmanden rejste tilbage i april 2019 efter at have bemærket de lange sagsbehandlingstider i flere klagesager.

Sagsbehandlingsfristen på 8 uger betyder, at Ankestyrelsen inden 8 uger efter at have modaget en underretning skal beslutte, om sagen skal tages op til behandling. Styrelsen har oplyst over for ombudsmanden, at den hele tiden har vurderet, om en underretning kræver en særlig hurtig behandling.  

Ankestyrelsen har oplyst, at antallet af verserende underretningssager er faldet fra ca. 400 i starten af 2019 til 180 sager i slutningen af året. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for underretningssager var 14,6 uger i hele 2019, mens den for perioden efter 1. oktober var nedbragt til 5,3 uger.

Styrelsen har endvidere oplyst, at den i løbet af 2019 har oplært et større hold af nye medarbejdere på børneområdet og samtidig har fået nye muligheder for at følge området mere systematisk. Derfor forventer styrelsen fremadrettet mere præcist at kunne tilføre de nødvendige ressourcer til børneområdet, så frister kan overholdes.

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at ministeriet fortsat vil følge Ankestyrelsens sagsbehandlingstid i underretningssager, og at 8 ugers fristen – som forudsat i forbindelse med Barnets Reform i 2010 – vil blive fastsat udtrykkeligt i bekendtgørelsen om forretningsorden for Ankestyrelsen.

Læs ombudsmandens udtalelse af 25. september 2019.

Læs ombudsmandens brev til Social- og Indenrigsministeriet den 25. februar 2020.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Souschef i Ombudsmandens Børnekontor, Ann Thagård Gregersen, tlf. 33 13 25 12

FAKTA – underretninger om børn og unge

  • Hvis man er bekymret for et barn eller en ung, har man som borger i Danmark pligt til at underrette myndighederne (underretningspligten). Det gælder både som privatperson og som fagperson.
  • Som udgangspunkt skal man underrette barnets kommune. Men hvis man har indtryk af, at kommunen ikke hjælper tilstrækkeligt, kan man henvende sig til Ankestyrelsen. Man kan også henvende sig direkte til Ankestyrelsen.
  • Ankestyrelsen har en særlig og udvidet beføjelse til selv at beslutte, at et barn eller en ung f.eks. skal anbringes uden for hjemmet, eller at der skal iværksættes andre foranstaltninger over for barnet eller den unge og familien (servicelovens § 65). 

Se mere om Ankestyrelsens behandling af underretninger.

Se overblik #11 om sagsbehandlingstid i Ombudsmandens Myndighedsguide.