Nye regler sikrer et klart retsgrundlag for at tvangsanbringe asylbørn

07-09-2020

Hvis et barn skal tvangsfjernes fra sine forældre, og forældrene ikke har lovligt ophold i Danmark (f.eks. afviste asylansøgere), har det i praksis været usikkert, hvilke regler der gælder.

Ombudsmanden rejste derfor over for Børne- og Socialministeriet (i dag Social- og Indenrigsministeriet) spørgsmål om, hvorvidt det retlige grundlag for at tvangsanbringe asylbørn var tilstrækkeligt.

Folketinget har på den baggrund nu vedtaget nye regler om sociale foranstaltninger over for børn af forældre, der ikke har lovligt ophold i Danmark.

”Det er meget indgribende at tvangsfjerne et barn fra forældrene, og derfor er det vigtigt, at der ikke er tvivl om hjemlen for myndighedernes tiltag. For børnenes, forældrenes og myndighedernes skyld. Derfor er det ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt godt, at Folketinget nu har fastsat regler på dette område”, siger ombudsmand Niels Fenger.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

 

  • Lov om social service indeholder regler om sociale foranstaltninger, herunder anbringelse uden samtykke, i forhold til børn og unge. Loven gælder for enhver, der opholder sig lovligt i landet.
  • Når der opstår behov for at tvangsanbringe børn og unge af forældre, der opholder sig ulovligt i Danmark, har det været uklart, hvilke regler der gælder.
  • Udlændingeloven indeholder nu relevante henvisninger til serviceloven, således at servicelovens regler om bl.a. anbringelse uden samtykke gælder over for børn og unge af forældre uden lovligt ophold i Danmark med de fornødne tilpasninger.
  • Læs lovændringen her: lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love (lov nr. 821 af 9. juni 2020).

 

Sagens forløb

Den 1. november 2017: Ombudsmanden beder Børne- og Socialministeriet om en udtalelse i sagen.

Forløbet forud for brevet af 1. november 2017 er beskrevet i en nyhed af 2. november 2017: Ombudsmanden rejser spørgsmål om retsgrundlaget for at tvangsfjerne asylbørn.

Den 20. februar 2018: Børne- og Socialministeriet sender ombudsmanden en udtalelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har tiltrådt. Det fremgår bl.a., at ministeriet anerkender, at der er et behov for en tydeligere regulering af anbringelse af børn og unge, som ikke har lovligt ophold i Danmark.

December 2018: Børne- og Socialministeriet oplyser, at det er forventningen, at der efter en formel regeringsbeslutning vil blive fremsat et lovforslag om anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt ophold.

Den 8. januar 2019: Ombudsmanden skriver til Børne- og Socialministeriet, at han går ud fra, at ministeriet i forbindelse med det forventede lovforslag også vil overveje at tydeliggøre, at børn og unge af forældre med processuelt ophold (f.eks. fordi deres asylsag ikke er færdigbehandlet) anses for at have lovligt ophold i servicelovens forstand, og at det dermed er servicelovens regler, der finder direkte anvendelse i forbindelse med anbringelse uden samtykke af disse børn og unge. Ombudsmanden går endvidere ud fra, at ministeriet vil overveje at tydeliggøre proceduren forud for tvangsanbringelse ­− både i forhold til børn og unge af forældre med processuelt ophold og i forhold til børn og unge af forældre uden lovligt ophold.

Den 8. februar 2019: Børne- og Socialministeriet oplyser til ombudsmanden, at ministeriet forventer, at sagen vil blive drøftet politisk i regeringen snarest efter vinterferien. Ministeriet tilkendegiver, at ombudsmandens forslag til et kommende lovforslag i brevet af 8. januar 2019 vil indgå i det videre arbejde. Udlændinge- og Integrationsministeriet har tiltrådt dette.

Den 2. juli 2020: Social- og Indenrigsministeriet oplyser til ombudsmanden, at Folketinget har vedtaget lov nr. 821 af 9. juni 2020 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love. Loven trådte i kraft den 15. juni 2020. Med lovændringen er der nu hjemmel til at iværksætte sociale foranstaltninger, herunder anbringelse uden samtykke, over for børn og unge af forældre, der ikke har lovligt ophold i Danmark. Af lovens forarbejder fremgår det, at serviceloven finder anvendelse på udlændinge, der har processuelt ophold. Endvidere er det tydeliggjort, hvilken procedure der skal anvendes forud for tvangsanbringelse.

Den 4. september 2020: Ombudsmanden afslutter sagen.