Borgere venter for længe på erstatning for tab af erhvervsevne

27-05-2016

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for visse arbejdsskadesager er mellem 26 og 28 måneder. Og det er for længe, mener Folketingets Ombudsmand. 

”Der er ingen faste regler for, hvor lang tid disse sager må tage. Men sagsbehandlingstiden skal være rimelig, og jeg mener ikke, at det er rimeligt at skulle vente i gennemsnit over to år på at få at vide, om man får erstatning for en arbejdsskade,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han kritiserer Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider i nye sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne. 

Ombudsmanden noterer sig samtidig, at det er usikkert, om Arbejdsskadestyrelsens plan for at nedbringe sagsbehandlingstiderne er tilstrækkelig. Og han hæfter sig ved, at Arbejdsskadestyrelsens egen målsætning for sagsbehandlingstiden er 21 måneder. 

”Man må anerkende, at nogle typer af sager af naturlige grunde tager lang tid. Men det er overraskende, at målet er 21 måneder, når man tidligere har behandlet disse sager væsentligt hurtigere. Så det vil jeg følge nærmere”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Opfølgning i 2017
Ombudsmanden har fulgt sagen siden sommeren 2015, hvor det kom frem i pressen, at sagsbehandlingstiderne i Arbejdsskadestyrelsen var steget fra godt 15 måneder i 2012 til knapt 25 måneder i 2015. Stigningen er fortsat ind i 2016, og ombudsmanden har derfor også orienteret Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Folketingets Retsudvalg om sagen. 

Ombudsmanden bemærker i sin udtalelse, at nedlæggelsen af Arbejdsskadestyrelsen og ændringen af myndighedshierarkiet i forbindelse med flytningen af opgaverne til den nye selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 udgør en yderligere usikkerhedsfaktor med hensyn til, om det vil lykkes at nedbringe sagsbehandlingstiderne. 

Ombudsmanden har på den baggrund bedt Beskæftigelsesministeriet om en orientering ved udgangen af januar 2017 om, hvordan det går med at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og hvilke målsætninger for sagsbehandlingstiden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på det tidspunkt følger.

Se ombudsmandens udtalelse, og Beskæftigelsesministeriets og Arbejdsskadestyrelsens høringssvar
 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12 
 

FAKTA 

Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens høringssvar til ombudsmanden, at styrelsens sagsbehandlingstider generelt har været stigende, og at sagsbehandlingstiderne er for lange i nye sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne. I 2015 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager på 26 måneder. Til sammenligning var tallene i årene 2011 og 2012 ca. 16 måneder. 

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en plan for en gradvis nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Målsætningen for sagsbehandlingstiden i nye sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne er angivet til 21 måneder. 

Beskæftigelsesministeriet har i sit høringssvar anført, at ministeriet er opmærksom på de stigende sagsbehandlingstider i Arbejdsskadestyrelsen, og at ministeriet fører et tæt tilsyn med styrelsen.

*** 

Med vedtagelsen af lov nr. 394 og nr. 395 af 2. maj 2016 er der oprettet en ny selvejende institution, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Når lovene den 1. juli 2016 træder i kraft, vil Arbejdsskadestyrelsens opgaver på arbejdsskadeområdet blive overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Efter overflytningen er det planen, at sagsbehandling på arbejdsskadeområdet vil komme til at foregå i ATP’s decentrale kundecentre.