Politiet vil forbedre dokumentationen ved tvangsudsendelse af udlændinge

29-03-2016

Rigspolitiet vil nu udarbejde et skema, som politiet skal anvende for at sikre, at alle relevante sagsbehandlingsskridt i sager med tvangsudsendelser dokumenteres tilstrækkeligt. Skemaet skal fungere som et supplement til den udsendelsesrapport, som politiet i dag laver. 

Initiativet kommer efter, at Folketingets Ombudsmand flere gange tidligere har peget på mangelfuld dokumentation af forholdene omkring tvangsudsendelser. 

I sin seneste redegørelse vedrørende udsendelser, som angår udsendelser i 2014, konkluderer ombudsmanden, at politiet i flere sager bl.a. ikke efterlevede den ulovbestemte retsgrundsætning om notatpligt. Politiet formåede dermed efter ombudsmandens vurdering ikke at fastholde den gode udvikling fra 2011-2013 i forhold til antallet af sager, som opfylder standarderne for dokumentation. 

Ombudsmanden: Ingen unødige magtanvendelser
Folketingets Ombudsmand har siden 2011 ført tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser af udlændinge. Ombudsmandens opgave er at bedømme, om politiets udsendelser følger gældende ret, herunder bl.a. Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner, og god forvaltningsskik. 

Ombudsmandens konkluderer efter gennemgangen af politiets udsendelser i 2014, at tvangsudsendelserne er sket med respekt for det enkelte individ og uden unødig magtanvendelse. Ud af de 984 udsendelsessager, som ombudsmanden undersøgte, blev der fundet 26 sager, hvori der blev anvendt magtmidler. De mest benyttede magtmidler var greb/håndkraft og fikseringsbælte. 

Det nye skema, som politiet vil indføre, skal bl.a. indeholde oplysninger om brug af magt, familiens enhed, udsatte grupper, forudgående kontakt og afbrudte udsendelser.  

Se ombudsmandens redegørelse for udsendelser i 2014.

 

For yderligere kommentarer, kontakt: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf.:  20 33 97 52 

Afdelingschef Morten Engberg, tlf.: 40 24 79 45 

Fuldmægtig Ulrik í Hjøllum, tlf.: 20 44 13 93  

  

FAKTA 

Den ulovbestemte retsgrundsætning om notatpligt  

Efter denne grundsætning skal forvaltningsmyndigheder gøre notat om alle væsentlige ekspeditioner i sager, der har en vis indgribende og væsentlig betydning for borgeren, og hvor der er særlig grund til at stille krav om dokumentation. 

Notatpligten gælder for sagsekspeditionsskridt, som ikke fremgår af sagens øvrige dokumenter. 

 

Ombudsmandens tilsyn med tvangsudsendelser  

  • Folketingets Ombudsmand fører tilsyn med tvangsmæssige udsendelser af udenlandske statsborgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark.   
  • Opgaven blev tildelt ombudsmanden i forbindelse med, at Danmark med virkning fra 1. april 2011 gennemførte EU’s udsendelsesdirektiv, der udstikker fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.  
  • I Danmark er det politiet, som sørger for udlændinges udrejse af landet, når de ikke udrejser frivilligt.  
  • Formålet med ombudsmandens tilsyn er at sikre, at politiets tvangsmæssige udsendelser sker med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. Ombudsmanden skal bedømme, om politiet handler i strid med gældende ret og god forvaltningsskik, jf. ombudsmandslovens § 21. Desuden vurderes udsendelserne også i forhold til de internationale og nationale retningslinjer på området. 
  • Ifølge udlændingelovens § 30 a, stk. 3, foretages tilsynet på grundlag af regelmæssige indberetninger fra politiet og en gennemgang af et antal afsluttede konkrete udsendelsessager. Ombudsmanden kan endvidere efter § 30 a, stk. 4, 1. pkt., være til stede under politiets udsendelser. 
  • I 2014 var 984 udsendelsessager omfattet af ombudsmandens tilsyn. På baggrund af undersøgelsen valgte ombudsmanden at udtage 48 sager til nærmere gennemgang. Ombudsmanden udtog herunder alle sager, hvor politiet havde anvendt magt. I 2014 blev der anvendt magt i 26 sager. 
  • Ombudsmandens tilsyn er især koncentreret om en række opmærksomhedsområder: magtanvendelse, familiens enhed, udsatte grupper, forudgående kontakt og information, sikkerhedsvurderingen, afbrudte udsendelser og udsendelsesrapporten.