Folkeskolen skal sikre børn med handicap lige adgang til leg og undervisning

08-04-2016

Børn i den danske folkeskole, der har et bevægelseshandicap, skal efter FN’s Handicapkonvention kunne deltage i undervisning, leg og fritidsaktiviteter på lige fod med børn uden handicap. Det er derfor vigtigt, at skolernes fysiske faciliteter understøtter og fremmer dette. Sådan lyder konklusionen, efter at et besøgshold fra Folketingets Ombudsmand har gennemført tilgængelighedstilsyn på Skovvangskolen i Allerød Kommune.

”Jeg er helt opmærksom på, at der kan være budgetmæssige problemer på området. Men det er afgørende, at alle børn uanset handicap har adgang til undervisning og mulighed for at deltage i leg i frikvartererne. Folkeskoler, der har elever med bevægelseshandicap, må derfor bl.a. sikre passende tilgængelighed til faglokaler og legefaciliteter”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Anbefalinger vedrørende tilgængelighed

Tilsynet på Skovvangsskolen i Allerød fandt sted den 14. september 2015. Skolen har 5 centerklasser for elever med bevægelseshandicap. Der går i alt 20 elever i disse klasser.

I den endelige rapport efter besøget kalder ombudsmanden det ”problematisk”, at elever med handicap er afskåret fra at deltage i leg på legepladsen. Han anbefaler, at Skovvangskolen etablerer legefaciliteter for elever med forskellige former for bevægelseshandicap. Ombudsmanden henviser i den forbindelse til FN’s Handicapkonvention og Børnekonvention.

Ombudsmanden har bedt om at modtage underretning fra Allerød Kommune om, hvilke beslutninger kommunen træffer om legefaciliteter for børn med bevægelseshandicap.

Ombudsmanden anbefaler med henvisning til konventionerne også, at faglokalerne på Skovvangskolen gøres mere tilgængelige med bl.a. hæve/sænkeborde, idet elever med bevægelseshandicap er udelukket fra at modtage undervisning i en række fag. Derudover fremhæver ombudsmanden, at elever, der fritages for undervisning på grund af deres handicap, i stedet skal tilbydes anden undervisning.

Ombudsmandens endelige rapport om tilsyn med handicaptilgængeligheden på Skovvangskolen.

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 40 24 79 45. 

 

FAKTA

Ombudsmandens tilsyn med handicaptilgængelighed

  • Ombudsmanden fører tilsyn med handicaptilgængelighed på offentlige steder. Baggrunden er, at Folketinget den 2. april 1993 vedtog beslutningsforslag B 43 om ligestilling og ligebehandling af mennesker med handicap med andre borgere. Folketinget bad ved beslutningen Folketingets Ombudsmand om at ”følge udviklingen i ligebehandlingen og eventuelt meddele påtale, hvor dette er muligt inden for ombudsmandens kompetence”. Mandatet blev bekræftet i forbindelse med Folketingets gennemførelse af FN’s Handicapkonvention i 2010 (jf. folketingsbeslutning B 15 af 17. december 2010).
  • Ombudsmandens medarbejdere tager på tilsynsbesøg i udvalgte offentlige bygninger og de udendørsområder, som hører til bygningerne. 
  • Besøgsholdet undersøger, om bygningernes faciliteter er tilgængelige for alle brugere – er der f.eks. tilstrækkelige handicapparkeringspladser, er hovedindgangen tilgængelig for kørestolsbrugere, og er toiletfaciliteterne tilgængelige? 
  • Formålet med tilsynsbesøgene er dels generelt at følge udviklingen i tilgængelighed for mennesker med handicap, dels at gøre opmærksom på konkrete fejl og mangler. 
  • Ombudsmanden har tidligere været på tilsynsbesøg om handicaptilgængelighed på rådhuse, et hospital, museer og valgsteder og har som tema for tilsynene i 2015 og 2016 valgt uddannelsesområdet.