Anbragte børn har krav på undervisning i alle folkeskolens fag

14-01-2016

Anbragte børn og unge, der går i intern skole, har samme ret til undervisning som elever i en folkeskole. Ombudsmanden har imidlertid efter tilsynsbesøg på anbringelsessteder for børn og unge konstateret, at flere interne skoler ikke tilbød tilstrækkelig undervisning. På én skole blev der kun undervist i hovedfagene dansk, matematik og engelsk. 

”Alle børn i Danmark har krav på undervisning, og for anbragte børn og unge kan uddannelse være et springbræt i livet. Derfor er det vigtigt, at de interne skoler lever op til lovens krav om som udgangspunkt at undervise i den fulde fagrække”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at ansvaret også ligger hos kommunerne, der fører tilsyn med de interne skoler. 

I forlængelse af sin undersøgelse har ombudsmanden rettet henvendelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for at sikre, at det kommunale tilsyn med specialundervisningen i de interne skoler fungerer. 

Nye sager rejst over for tilsynskommuner

Mange anbragte børn går i almindelig folkeskole. Men kommunerne har mulighed for at henvise børnene til en såkaldt intern skole på en institution eller et opholdssted, hvis der er behov for det. 

Ombudsmanden har undersøgt undervisningen på fem af disse interne skoler. Tre interne skoler tilbød ikke eleverne undervisning i den fulde fagrække efter folkeskoleloven. To skoler havde ikke fulgt reglen om, at elever kun må fritages for undervisning i et eller flere fag ud fra en konkret pædagogisk-psykologisk vurdering af den enkelte elev. 

Ombudsmanden har rejst sager over for to kommuner, der fører tilsyn med skolerne, for at få afklaret, om skolerne nu tilbyder folkeskolens fulde fagrække. Og om de kun undtager elever, når betingelserne er opfyldt. 

I sin udtalelse peger ombudsmanden bl.a. på, at folkeskoleloven netop blev ændret i 2013 for at styrke kvaliteten af undervisningen i de interne skoler, så den lever op til kravene i folkeskolelovgivningen. Loven siger bl.a., at eleverne skal tilbydes undervisning i den fulde fagrække. 

Ombudsmanden har orienteret Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Folketingets Retsudvalg om sin henvendelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
 

Her kan du læse ombudsmandens brev til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, ombudsmandens redegørelser om de interne skoler på henholdsvis Behandlings- og Uddannelsesinstitutionen Nødebogård, Døgninstitutionen Tippen, Fonden Tagkærgaard og Den selvejende institution Bjerget, samt ombudsmandens breve til Kolding Kommune og Assens Kommune

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kontorchef Bente Mundt, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Efter folkeskolelovens § 5, stk. 2, gives undervisningen i 1.-9. klasse inden for tre fagblokke og omfatter for alle elever følgende fag:

  • Humanistiske fag: Dansk (alle klassetrin), engelsk (1.-9. klassetrin), kristendomskundskab (alle klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted), historie (3.-9. klassetrin), tysk eller fransk (5.-9. klassetrin. Elever kan dog fritages for tysk eller fransk. Hver skole skal udbyde tysk og kan udbyde fransk), og samfundsfag (8. og 9. klassetrin).
  • Praktiske/musiske fag: Idræt (alle klassetrin), musik (1.-6. klassetrin), billedkunst (1.-5. klassetrin), og håndværk og design samt madkundskab (et eller flere klassetrin inden for 4.-7. klassetrin).
  • Naturfag: Matematik (alle klassetrin), natur/teknologi (1.-6. klassetrin), geografi (7.-9. klassetrin), biologi (7.-9. klassetrin), og fysik/kemi (7.-9. klassetrin). 

Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen har ansvaret for, at elever i en intern skole på et anbringelsessted får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (§ 40, stk. 1, i folkeskoleloven).