Politiske drøftelser om offentlighedsloven får ombudsmanden til at sætte generel undersøgelse i bero – behandling af klagesager fortsætter uændret

18-03-2016

Ombudsmanden sætter en generel undersøgelse af ministeriernes brug af meroffentlighedsprincippet i ministerbetjeningssager i bero. Det sker for ikke at risikere at ”kortslutte” de aktuelle politiske drøftelser om tema og tidspunkt for evaluering af den nye offentlighedslov. 

Det har ombudsmanden i dag meddelt Folketingets Retsudvalg og de berørte ministerier. 

”Det er nu meldt ud, at der er indledt drøftelser mellem parterne bag offentlighedsloven om, hvornår der skal ske en evaluering af loven, og hvilket indhold den skal have. De spørgsmål, som er indgået i min undersøgelse, kan formentlig komme til at indgå i denne evaluering. Jeg vil ikke risikere som ombudsmand at kortslutte de politiske drøftelser ved nu at færdiggøre og offentliggøre min undersøgelse”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at han vil tage status for undersøgelsen op igen, når de politiske drøftelser er afklaret. 

Da Folketinget vedtog offentlighedsloven, aftalte forligsparterne, at visse bestemmelser i loven skulle evalueres efter tre år (dvs. i 2017). Ifølge aftalen skal Folketingets Ombudsmand bidrage til evalueringen med en udtalelse om myndighedernes praksis om bl.a. ministerbetjeningsreglen. Udtalelsen skal efter aftalen indgå i en samlet redegørelse fra Justitsministeriet, som kan sættes til debat i Folketinget. 

Ingen betydning for behandling af klager fra journalister mv.
Ombudsmandens beslutning vedrører alene den generelle undersøgelse. Han understreger, at beslutningen ingen betydning har for løbende klagesager på området, herunder om ministerbetjeningsreglen. 

”Det særlige spørgsmål, der er opstået, skal selvsagt ikke påvirke borgernes ret til aktindsigt. Er man f.eks. som journalist utilfreds med et afslag på aktindsigt, skal man fuldstændig som hidtil henvende sig til mig”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmandens beslutning har heller ikke betydning for generelle undersøgelser af spørgsmål om offentlighedsloven, som ikke er knyttet til de aktuelle politiske drøftelser. F.eks. viderefører ombudsmanden en allerede iværksat undersøgelse af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager. 

Se ombudsmandens brev til Folketingets Retsudvalg her

Se tidligere nyheder om ombudsmandens undersøgelse af meroffentlighed i ministerbetjeningssager fra den 7. oktober 2014 og 27. februar 2015.

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

 

TIDSFORLØB:

 • Januar 2014: Den nye offentlighedslov træder i kraft.
  Parterne bag offentlighedsloven har forinden aftalt, at der skal gennemføres en evaluering af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen (offentlighedslovens § 24 og § 27, nr. 2), jf. supplement til den politiske aftale af 3. oktober 2012 om offentlighedsloven. 

Efter aftalen vil parterne ”via Folketingets Retsudvalg, når de pågældende bestemmelser har været i kraft i tre år, anmode Folketingets Ombudsmand om – på baggrund af de sager ombudsmanden har behandlet i den pågældende periode – at redegøre for, om praksis er i overensstemmelse med de nævnte regler i den nye offentlighedslov”. Ombudsmandens udtalelse vil efter aftalen danne baggrund for, at Justitsministeriet udarbejder en redegørelse, som vil kunne sættes til debat i Folketinget. 

 • Oktober 2014: Ved siden af den løbende behandling af klagesager fra journalister mv. beslutter ombudsmanden at se generelt på ministeriernes brug af meroffentlighed i ministerbetjeningssager. Han beder samtlige ministerier om at opgøre antallet af aktindsigtssager, hvor de har brugt ministerbetjeningsreglen, ligesom ministerierne bliver bedt om at oplyse, i hvor mange af disse sager de som led i meroffentlighed alligevel har valgt at udlevere materialet. Se nyhed.
   
 • Februar 2015: Ombudsmanden offentliggør de svar, han har modtaget fra ministerierne. Han beslutter samtidig at gå videre med undersøgelsen og udvælger i den forbindelse fire ministerier til nærmere undersøgelse. Se nyhed.
   
 • Sommeren 2015: Ombudsmanden modtager i alt 30 sager fra de fire udvalgte ministerier.
   
 • Marts 2016: Folketinget vedtager i forlængelse af en forespørgselsdebat om offentlighedsloven en såkaldt vedtagelsestekst (V 25) med ordlyden: ”Folketinget noterer sig, at justitsministeren har oplyst, at parterne bag den politiske aftale har indledt drøftelser om temaet og tidspunktet for den aftalte evaluering af offentlighedsloven.”