Flere kommuner efterbetaler kontanthjælp som følge af formelle fejl

04-11-2016

Brønderslev Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune efterbetaler nu ydelser til et stort antal kontanthjælpsmodtagere efter at have begået grundlæggende sagsbehandlingsfejl. 

”Det er ærgerlige sager for disse kommuner, men der er begået så grundlæggende fejl, at den eneste vej er at genoptage sagerne og efterbetale pengene til kontanthjælpsmodtagerne”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden har tidligere på året behandlet en sag med Randers Kommune, der måtte efterbetale penge til kontanthjælpsmodtagere. Og han har netop henstillet til Aabenraa Kommune at genoptage et større antal sager. 

Fejlen hos kommunerne opstod tilbage i 2014, da kontanthjælpsmodtagere, der levede med en partner, fik nedsat hjælpen. Det fulgte af nye regler om gensidig forsørgelsespligt, som to år senere blev afskaffet. Nogle kommuner overså dengang, at afgørelsen om at pålægge parterne gensidig forsørgelsespligt også skulle meddeles til samleveren, og ikke kun til kontanthjælpsmodtageren. Denne fejl betød, at afgørelserne var ugyldige.  

Kommunerne skal rette op i alle sager
Nogle kommuner har siden forsøgt at reparere fejlen ved at sende afgørelsen til begge parter, men i øvrigt fastholde den. Men man kan ikke træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft i disse sager, siger ombudsmanden. 

Ombudsmanden peger på, at disse sager er en påmindelse om, at myndigheder selv har pligt til at rette op på fejl som de foreliggende. Vesthimmerlands Kommune kritiseres for ikke på et tidligere tidspunkt at have omgjort afgørelserne i de allerede identificerede sager med fejl, og Mariagerfjord Kommune kritiseres for ikke på et tidligere tidspunkt selv at have undersøgt, om der var tale om en generel fejl, der betød, at sagerne skulle genoptages.  

Ombudsmanden kan ikke udelukke, at der ud over de fem nævnte kommuner, er flere, der har begået samme generelle meddelelsesfejl, og som endnu ikke har rettet op på det. Han har derfor orienteret Kommunernes Landsforening om sine udtalelser i de nye sager med henblik på, at foreningen kan underrette alle landets kommuner om ombudsmandens udtalelser. 
 

Du kan læse dokumenterne i sagerne her: 

Ombudsmandens svar til Brønderslev Kommune 

Brønderslev Kommunes brev af 25. oktober 2016 til ombudsmanden 

Ombudsmandens afsluttende udtalelse til Vesthimmerlands Kommune 

Ombudsmandens afsluttende udtalelse til Mariagerfjord Kommune 

Ombudsmandens afsluttende udtalelse til Aabenraa Kommune 

Se også ombudsmandens tidligere nyhed fra den 4. juli 2016 om sagerne fra Brønderslev Kommune og Randers Kommune her
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12 
 

FAKTA 

Hvordan retter en myndighed op på fejl?  

 • Hvis en myndigheds retsanvendelse eller praksis er blevet underkendt, antages myndigheden normalt at være forpligtet til selv at genoptage allerede afgjorte tilsvarende sager og eventuelt træffe en ny afgørelse i sagerne.
   
 • Myndigheden vil derfor være forpligtet til at undersøge, om der er andre tilsvarende sager, der skal genoptages.
   
 • Når myndigheden genoptager en sag, hvor afgørelsen er ugyldig, fordi den ikke er meddelt parten, kan myndigheden ikke blot træffe en ny afgørelse med tilbagevirkende kraft – så at sige slette eller reparere fejlen. I stedet må myndigheden træffe en ny afgørelse, der først kan få virkning, når den er meddelt parten.
   
 • Hvis det er for vanskeligt at finde alle relevante sager med fejl, bør myndigheden i stedet informere offentligheden om muligheden for at få en tidligere afgjort sag genoptaget. Det kan f.eks. ske gennem medierne og ved opslag på myndighedens hjemmeside. 
   

Gensidig forsørgelsespligt
Den 1. januar 2014 blev der indført regler om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. Formålet var at skabe større ensartethed mellem gifte og papirløst samlevende. Hvis bestemte betingelser var opfyldt, skulle kommunerne anse parterne for samlevende og foretage en beregning af kontant- eller uddannelseshjælp svarende til den, der foretages for ægtefæller (dog kun med halv virkning), dvs. på grundlag af samleverens indtægt og formue. 

Når kommunerne anså parterne for samlevende, skulle der træffes en afgørelse om samliv og gensidig forsørgelsespligt både over for kontanthjælpsmodtageren og dennes samlever.  

Reglerne er afskaffet igen pr. 1. januar 2016. 

Meddelelse om afgørelsen
Ankestyrelsen har i en række konkrete sager og i principafgørelse 37-15 af 8. juli 2015 fastslået, at en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt ikke er gyldig, hvis den ikke er meddelt til både kontanthjælpsmodtageren og samleveren. Der skal således ske efterbetaling af den nedsatte kontanthjælp. Og myndighederne kan ikke træffe en ny afgørelse med tilbagevirkende kraft.