Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder

21-11-2016

Journalister og andre har krav på hurtige svar på aktindsigtsanmodninger. Også i ferieperioder. Myndigheder kan således ikke ”lukke ned” for behandlingen af aktindsigtssager i f.eks. juli måned, men må have et beredskab til at svare inden for de frister, der er opstillet i offentlighedsloven. 

Det fremgår af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand. 

”Jeg har forståelse for, at det kan være svært at overholde fristerne, når mange medarbejdere har ferie. Men offentlighedsloven udstikker nogle meget håndfaste frister. Og ferie er ikke efter loven og dens forarbejder en gyldig grund til at udsætte et svar på en anmodning om aktindsigt”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

For lang svartid hos Transport- og Bygningsministeriet
En borger havde den 5. juli i år anmodet Transport- og Bygningsministeriet om aktindsigt i en undersøgelse, som ministeriet havde omtalt i et svar til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg. Transport- og Bygningsministeriet kvitterede allerede den 6. juli for modtagelsen og oplyste, at ministeriet ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for lovens frist på 7 arbejdsdage. 

Årsagen var, at det var sommerferieperiode, og at flere af de medarbejdere, som skulle behandle sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august 2016. 

Den 9. august 2016 traf Transport- og Bygningsministeriet afgørelse i sagen. 

Ministeriets sagsbehandlingstid var efter ombudsmandens opfattelse for lang, og han henviste til, at sagen ikke kunne stilles i bero på grund af ferie. 
 

Læs ombudsmandens udtalelse.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Med bestemmelsen i § 36, stk. 2, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) er der – som noget nyt – indført en egentlig frist på 7 arbejdsdage for ekspedition af sager om aktindsigt. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

Ӥ 36.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.” 

I forarbejderne til bestemmelsen er der desuden opstillet mere specifikke målsætninger for sagsbehandlingstiden. Det fremgår, at det bl.a. er forudsat, at ukomplicerede aktindsigtssager skal tilstræbes færdigbehandlet i løbet af 1-2 arbejdsdage. 

De mest omfattende og komplicerede aktindsigtsanmodninger (de ”helt særlige tilfælde”) skal efter forarbejderne søges færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage efter modtagelsen.