Justitsministeriet lover hurtigere svar i aktindsigtssager

18-05-2016

Mere end hver femte har ventet på svar i over 40 arbejdsdage, når de har søgt om aktindsigt i Justitsministeriet. Ministeriet erkender, at det er alt for længe, og sætter nu ind for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det har ministeriet oplyst over for Folketingets Ombudsmand, der i januar rejste en generel sag om problemet. 

”Offentlighedsloven skal bl.a. understøtte mediernes mulighed for at orientere offentligheden om aktuelle sager. Hurtig behandling af aktindsigtsanmodninger er derfor en hjørnesten i loven. At det i mere end hver femte sag har taget ministeriet over 40 arbejdsdage at svare, er selvfølgelig ikke tilfredsstillende”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han peger på, at det i lovens forarbejder er forudsat, at selv de mest omfattende og komplicerede aktindsigtssager skal tilstræbes færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage. 

Ombudsmanden hæfter sig på den positive side ved, at Justitsministeriet i et betydeligt antal sager færdigbehandler aktindsigtsanmodninger inden for de 7 arbejdsdage, som er lovens udgangspunkt. 

Justitsministeriet har iværksat en række initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om aktindsigt. Bl.a. skal et nyt styringsværktøj give et bedre overblik og understøtte fremdriften i sagerne. Når styringsværktøjet er klar, vil ministeriet desuden fastsætte målsætninger for sagsbehandlingstiden. 

Ombudsmanden vil fortsat følge udviklingen i sagsbehandlingstiderne.
 

Se ombudsmandens brev til Justitsministeriet her. 

Se Justitsministeriets udtalelse til ombudsmanden her. 


Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, telefon 33 13 25 12 


FAKTA
 

Offentlighedsloven 

I offentlighedslovens § 36, stk. 2 (lov nr. 606 af 12. juni 2013) er der fastsat følgende om sagsbehandlingstiden i sager om aktindsigt: 

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. ...”

I forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144 fremsat den 7. februar 2013, Folketinget 2012-13) er der redegjort nærmere for, hvor lang tid myndighederne må bruge på at behandle anmodninger om aktindsigt. Det er bl.a. anført, at det i de mest omfattende og/eller komplicerede sager skal tilstræbes, at anmodningen er færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage efter modtagelsen. 

Ombudsmandens undersøgelse 

Ombudsmanden indledte ved brev af 18. januar 2016 en generel undersøgelse af Justitsministeriets departements sagsbehandlingstid i sager om aktindsigt i 1. instans. Baggrunden var bl.a., at ombudsmanden i perioden siden den nye offentlighedslovs ikrafttræden den 1. januar 2014 havde modtaget i alt 27 klager over Justitsministeriets sagsbehandlingstid i disse sager, og at 18 af sagerne havde været under behandling i ministeriet i mere end 40 arbejdsdage. 

Til brug for undersøgelsen bad ombudsmanden ministeriet om en oversigt over de sager, som ministeriet havde afsluttet i 2. halvår af 2015, med opgørelse af den samlede sagsbehandlingstid for hver sag, opgjort i arbejdsdage. 

Ombudsmanden bad også om en oversigt over ministeriets verserende aktindsigtssager, hvor ”liggetiden” (i antal arbejdsdage) var opgjort for hver enkelt sag. 

Endelig bad ombudsmanden ministeriet om at oplyse, om der var fastsat interne målsætninger for ministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager.