Politiet lover opstramninger i detentioner

26-05-2016

To uanmeldte besøg af ombudsmanden fører nu til forbedrede procedurer i københavnske detentioner. 

Hovedproblemet var, at detentionerne ikke kunne dokumentere, at de havde tilset de anbragte så ofte, som reglerne kræver. Normalt mindst hver halve time. Nu vil Københavns Politi stramme op. 

”Som regel bliver man anbragt i en detention, fordi man er så beruset, at man ikke kan tage vare på sig selv. Det er i sagens natur en meget udsat – og potentielt farlig – situation. Derfor skal politiet ikke bare passe ordentligt på disse mennesker, men efterfølgende også kunne dokumentere, at det rent faktisk er sket”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Opfølgning i andre detentioner

Efter tilsynsbesøg i detentionerne på Station City og Station Bellahøj i København i efteråret 2015 har ombudsmanden gennemgået 8 rapporter om afsluttede detentionsanbringelser. Ombudsmandens undersøgelse viste, at rapporterne generelt var mangelfulde. Det har Københavns Politi og Rigspolitiet nu beklaget, og myndighederne har iværksat en række forbedringstiltag. 

Ombudsmanden har over for Rigspolitiet oplyst, at han under kommende tilsynsbesøg i detentioner vil følge op på, hvordan det går med politiets dokumentation. 

Ombudsmandens tilsynsbesøg blev gennemført i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. 
 

Ombudsmandens afsluttende udtalelse.
 

For yderligere oplysninger:  

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52.  

Afdelingschef for Tilsynsafdelingen Morten Engberg, telefon 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Detentionsanbringelse 

  • Reglerne om detentionsanbringelse findes i politiloven, detentionsbekendtgørelsen og detentionskundgørelsen.
  • Det er især personer, som ikke kan tage vare på sig selv, fordi de er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler, der indsættes i detentionen.
  • Politiet skal efterleve en række krav, herunder dokumentationskrav, når personer anbringes i detentionen. Det skal f.eks. dokumenteres, at den anbragte er blevet undersøgt af en læge, og at der er ført tilsyn med den anbragte. Der er i nogle tilfælde krav om, at tilsynet foregår ved, at politipersonalet personligt tilser den anbragte i cellen. I andre situationer kan tilsynet foregå via en videoskærm med lyd. 

Ombudsmandens tilsynsbesøg 

  • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg bl.a. på steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed. Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
  • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager i samarbejdet med særlig lægelig og menneskeretlig ekspertise.