Ombudsmanden alvorligt bekymret for udlændinge i Vridsløselille

15-03-2016

Efter et uanmeldt besøg i Institution Vridsløselille den 29. februar 2016 udtrykker Folketingets Ombudsmand alvorlig bekymring over forholdene for frihedsberøvede udlændinge. 

”Jeg har forståelse for, at myndighederne står med en vanskelig opgave med at finde plads til frihedsberøvede udlændinge. Men forholdene i Vridsløselille giver mig anledning til alvorlig bekymring, bl.a. for psykiske skadevirkninger. Nu bør myndighederne tage forholdene op til overvejelse, og jeg vil i forbindelse med et nyt besøg undersøge, om der er sket forbedringer”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at udlændinge i institutionen ikke afsoner straf, men er frihedsberøvet af administrative grunde, f.eks. for at sikre deres tilstedeværelse, når de skal rejse ud af Danmark, eller når deres sag skal behandles.   

Låst inde næsten døgnet rundt
Tilsynsbesøget fandt sted den 29. februar 2016. Udover medarbejdere fra ombudsmandsinstitutionen deltog DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder. Baggrunden var, at ombudsmanden havde modtaget oplysninger om forholdene i Institution Vridsløselille fra bl.a. Amnesty International. 

I et brev til institutionen udtrykker ombudsmanden alvorlig bekymring over følgende forhold: 

  • At udlændingene var låst inde på enkeltmandsceller næsten døgnet rundt. I dagtimerne havde de mulighed for besøg af op til tre andre udlændinge fra institutionen i deres celler, og i én time om dagen havde de mulighed for at komme ud på et lukket areal (gårdtur) med andre fra deres afdeling. 
  • At der var mangel på aktiviteter og beskæftigelse. 
  • At der tegnede sig et klart billede af mangel på information og kommunikation til både udlændingene og personalet i institutionen. Udlændingene opfattede institutionen som et fængsel, og de forstod ikke, hvorfor de skulle være i fængsel. Personalet var ikke uddannet til at tage vare på dem. 

Under besøget gav besøgsholdet flere umiddelbare anbefalinger til ledelsen. Bl.a. bør nyankomne udlændinge screenes for, om de har været udsat for tortur, og om der er risiko for selvmord. Institutionen bør også sikre, at der er tolk til stede ved lægeundersøgelser. 

Ved det næste besøg vil ombudsmanden følge op på, om institutionen har fulgt hans anbefalinger. Han kan ikke oplyse, hvornår dette besøg kommer til at finde sted. 

Ombudsmanden har orienteret Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen om sagen. 

 

Se brevet til institutionen her

Yderligere oplysninger:  

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.  

 

FAKTA

Udlændinge i Institution Vridsløselille

Udlændingene i Institution Vridsløselille er efter § 36 i udlændingeloven friberøvede for at sikre, at de er til stede, f.eks. når de skal rejse ud af Danmark, eller når deres sag om asyl skal behandles af myndighederne. 

På besøgstidspunktet var der 63 udlændinge, heraf 8 kvinder, i institutionen. De havde gennemsnitligt opholdt sig der i 19 dage. 10 udlændinge havde været der længere end en måned. Der var udlændinge fra 14 forskellige lande samt et antal statsløse. Flere havde ingen landsmænd i institutionen. 

Vridsløselille var indtil december 2015 et lukket fængsel for langtidsindsatte. Det blev opført i 1859. 

Institutionen er omgivet af en ringmur. Cellerne er knapt 7 m2, og der er tremmer for vinduerne. Motionsrum, skole, værksteder og andre faciliteter står tomme. Det skyldes, at Kriminalforsorgen var ved at lukke fængslet, da der blev truffet beslutning om, at det skulle anvendes til udlændinge. 

Generelt om ombudsmandens tilsynsbesøg  

  • Folketingets Ombudsmand tager ofte på tilsynsbesøg bl.a. i institutioner, hvor mennesker er eller kan blive frihedsberøvet.  
  • Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke institutioner han vil besøge. 
  • Formålet med ombudsmandens besøg er at bidrage til at sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder. 
  • Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 
  • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager med særlig lægefaglig og menneskeretlig ekspertise. 
  • Arbejdet efter protokollen forudsættes at have et særligt forebyggende sigte. Heri ligger en pligt til at være opmærksom på generelle forhold, som har betydning for, om der på sigt er risiko for f.eks. nedværdigende behandling.