Fængsler bør stramme op i forhold til brugen af sikringsceller

13-05-2016

En række tilsynsbesøg i fængsler og arresthuse og gennemgang af rapporter har i flere tilfælde givet ombudsmanden mistanke om uberettiget brug af sikringsceller og tvangsfiksering. Derfor opfordrer han nu Kriminalforsorgen til at stramme op på en række punkter. 

”At anbringe indsatte i sikringsceller og tvangsfiksere dem til en seng er noget af det mest indgribende, som staten kan udsætte mennesker for. Derfor er det meget vigtigt, at der er styr på alle procedurer, og at der ikke kan rejses tvivl om, at det har været nødvendigt at bruge dette magtmiddel”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmandens tilsynsbesøg blev gennemført i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. 

Mistanke om uberettiget brug af sikringscelle
Ombudsmanden valgte at undersøge brugen af sikringsceller i fængsler og arresthuse i 2015, fordi overtrædelse af reglerne kan medføre brud på menneskerettighederne. Dette fremgår f.eks. af en dom fra 2014, hvor Østre Landsret dømte Kriminalforsorgen for i flere tilfælde at have tilsidesat reglerne om brug af sikringsceller.  

I sin rapport gennemgår ombudsmanden 35 rapporter om anbringelser i sikringsceller, som blev modtaget i forbindelse med syv tilsynsbesøg i 2015. Ombudsmandens rapport viser bl.a.: 

 • 4 af kriminalforsorgens sikringscellerapporter gav mistanke om, at sikringscelleanbringelsen eller tvangsfikseringen var uberettiget.
 • 27 af sikringscellerapporterne indeholdt ikke en konkret begrundelse for, hvorfor den indsatte blev tvangsfikseret, men i 10 tilfælde fremgik begrundelsen dog indirekte af rapporterne.
 • 16 af sikringscellerapporterne dokumenterede ikke klart, om anbringelsen i sikringscelle var berettiget i det fulde tidsrum, hvor anbringelsen blev opretholdt. 

Fundene har fået ombudsmanden til at fremsætte en række generelle anbefalinger, som vil blive drøftet med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Ombudsmanden vil desuden på sine kommende tilsynsbesøg følge op på anbefalingerne.  

Læs temarapporten her 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52. 

Afdelingschef for Tilsynsafdelingen Morten Engberg, telefon 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

Brug af sikringsceller

Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fastslår, at ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 

Ombudsmanden anbefaler generelt, at fængsler og arresthuse sikrer:

 • at betingelserne for anbringelse i sikringscelle og eventuelt tvangsfiksering er opfyldt, og at dette er dokumenteret,
 • at alle sikringscellerapporter indeholder dokumentation for, at der løbende er foretaget en vurdering af behovet for fortsat anbringelse i sikringscelle og eventuel fiksering af den anbragte, 
 • at der straks bliver tilkaldt en læge til at tilse den indsatte ved alle tilfælde af tvangsfiksering, og
 • at der afholdes systematiserede eftersamtaler, efter at indsatte har været anbragt i en sikringscelle.

 

Ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg bl.a. på steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed. Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
 • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager i samarbejdet med særlig lægelig og menneskeretlig ekspertise.
 • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg.
 • I 2015 var anbringelse i sikringscelle og enkeltmandsprojekter temaer for ombudsmandens tilsynsbesøg. Rapporten om enkeltmandsprojekter bliver også offentliggjort.
 • Temaet for ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet i 2016 er brugen af urinprøvetagning og kropsvisitation.