Kommuner må efterbetale kontanthjælp som følge af formelle fejl

04-07-2016

I 2014 fik en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere skåret i kontanthjælpen på grund af samleverens indtægt. Men nogle kommuner gjorde kun kontanthjælpsmodtageren bekendt med afgørelsen om gensidig forsørgelsespligt, og ikke samleveren. Det betyder, at afgørelserne er ugyldige, og at sagerne må genoptages. 

I to sager fra Randers Kommune og Brønderslev Kommune har ombudsmanden netop udtalt, at kommuner har pligt til selv at genoptage ugyldige afgørelser, hvis de kan finde sagerne frem, og der ikke er tale om for store administrative vanskeligheder. Kommunerne kan således ikke nøjes med at opfordre borgerne til selv at klage og kan heller ikke rette fejlen ved efterfølgende at sende en ny afgørelse med tilbagevirkende kraft. 

Randers Kommune og Brønderslev Kommune står derfor nu i den situation, at de skal efterbetale større beløb til godt 100 kontanthjælpsmodtagere i hver kommune.  

”Jeg har forståelse for, at kommunerne kan anse denne regning for ærgerlig. Men det er en fejl, som de kunne have undgået, og det er et grundlæggende retsprincip, at bebyrdende afgørelser skal meddeles formelt til hver enkelt berørt part, for at de kan have retsvirkning. Derfor må kommunerne genoptage sagerne”, siger Jørgen Steen Sørensen.  

Kommunerne skal rette op i alle sager
Både Randers Kommune og Brønderslev Kommune havde allerede, inden ombudsmanden gik ind i sagerne, fundet de sager frem, hvor afgørelserne var ugyldige. 

Da Randers Kommune efter ombudsmandens høring selv har besluttet at genoptage de godt 100 sager, gør ombudsmanden ikke mere i sagen. Ombudsmanden kritiserer dog, at kommunen ikke genoptog sagerne allerede i foråret 2015, da kommunen identificerede dem. 

Brønderslev Kommune forsøgte at ”reparere” på fejlen ved at sende afgørelsen til begge parter i foråret 2015. Kommunen fastholdt, at borgerne havde modtaget ”den korrekte ydelse”, og mente derfor ikke, at kommunen skulle efterbetale kontanthjælp.  

Ombudsmanden udtaler, at kommunen ikke kan ”reparere” fejlen ved efterfølgende at gøre begge parter bekendt med afgørelsen, da det svarer til at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Ankestyrelsen havde også gjort det klart, at ugyldigheden gjaldt, indtil en ny afgørelse var meddelt begge parter. Ombudsmanden har nu bedt kommunen om at genoptage de godt 100 sager og efterbetale de beløb, som kommunen havde nedsat kontanthjælpen med. 

Ombudsmanden behandler yderligere to sager om genoptagelse af sager om gensidig forsørgelsespligt i Vesthimmerlands Kommune og Aabenraa Kommune. Disse sager er endnu ikke afsluttet.
 

Du kan læse dokumenterne i sagerne her: 

Ombudsmandens afsluttende udtalelse til Randers Kommune

Ombudsmandens høringsbrev til Randers Kommune

Randers Kommunes svar til ombudsmanden
 

Ombudsmandens afsluttende udtalelse til Brønderslev Kommune

Ombudsmandens høringsbreve til Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommunes svar til ombudsmanden 
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Kontorchef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Gensidig forsørgelsespligt
Den 1. januar 2014 blev der indført regler om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. Formålet var at skabe større ensartethed mellem gifte og papirløst samlevende. Hvis bestemte betingelser var opfyldt, skulle kommunerne anse parterne for samlevende og foretage en beregning af kontant- eller uddannelseshjælp svarende til den, der foretages for ægtefæller (dog kun med halv virkning), dvs. på grundlag af samleverens indtægt og formue. 

Når kommunerne anså parterne for samlevende, skulle der træffes en afgørelse om samliv og gensidig forsørgelsespligt både over for kontanthjælpsmodtageren og dennes samlever.  

Reglerne er afskaffet igen pr. 1. januar 2016. 

Meddelelse om afgørelsen
Ankestyrelsen har i en række konkrete sager fra bl.a. de to kommuner fastslået, at en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt ikke kan få virkning, før den er meddelt til både kontanthjælpsmodtageren og samleveren. 

Denne praksis er offentliggjort i principafgørelse 37-15 af 8. juli 2015. At afgørelsen ikke kan få virkning, betyder, at afgørelsen er ugyldig, og at kommunen ikke kan beregne kontanthjælp til en kontanthjælpsmodtager på grundlag af samleverens indtægter, før afgørelsen er meddelt begge parter. Der skal således ske efterbetaling af kontanthjælp, indtil afgørelsen eventuelt meddeles begge parter. 

Pligt til genoptagelse
Hvis en myndigheds retsanvendelse eller praksis er blevet underkendt, antages myndigheden normalt at være forpligtet til selv at genoptage allerede afgjorte tilsvarende sager og eventuelt træffe en ny afgørelse i sagerne. Det gælder også, hvis en myndighed får tilsidesat en afgørelse som ugyldig på grund af grundlæggende fejl. 

Den nye afgørelse kan ikke træffes med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for den oprindelige afgørelse. 

I sager, hvor ugyldigheden skyldes, at en afgørelse ikke er meddelt den ene part, kan fejlen ikke ”repareres” ved blot efterfølgende at give denne part meddelelse om den oprindelige afgørelse. 

Hvis det er for vanskeligt at finde frem til og genoptage de relevante sager, bør myndigheden i stedet informere offentligheden om muligheden for at få en tidligere afgjort sag genoptaget. Det kan f.eks. ske gennem medierne og ved opslag på myndighedens hjemmeside.