Udlandsdanskere skal have besked om ret til folkepension

17-03-2016

En dansk statsborger bosat i England fik ikke søgt om folkepension, da han nærmede sig 65 år. I modsætning til borgere bosat i Danmark fik manden nemlig ikke besked fra myndighederne om ret til pension. Det var en fejl, konkluderer Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse. Han har henstillet til Ankestyrelsen at genoptage sagen og overveje, om pensionisten på grund af fejlen bør tilkendes fire års pension med tilbagevirkende kraft.  

Ombudsmandens undersøgelse viser, at danske myndigheder i mange år har undladt at orientere borgere med fast bopæl i udlandet om deres ret til folkepension på lige fod med borgere bosat i Danmark. Det skyldes en bestemmelse i en bekendtgørelse fra 1997, som efter ombudsmandens opfattelse ikke har lovhjemmel. 

”Borgere har som det klare udgangspunkt krav på at få besked om deres ret til pension, også hvis de bor i udlandet. Bekendtgørelsen fra 1997 ophæver dette krav, og det strider efter min opfattelse imod loven,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Han tilføjer, at borgeren i den foreliggende sag havde oplyst sin adresse i England til Svendborg Kommune. 

Ombudsmanden afventer nu Ankestyrelsens nye vurdering af den konkrete sag.     

Ombudsmanden tilføjer, at andre kan være i samme situation som pensionisten i den foreliggende sag. Dette spørgsmål må myndighederne i givet fald forholde sig til, når den konkrete sag er afklaret. 

 

Uklart regelsæt

Ifølge ombudsmandens udtalelse viser sagen, at der mere generelt er problemer med det gældende regelsæt på området. Ombudsmanden har derfor anmodet Beskæftigelsesministeriet om en udtalelse om, hvorvidt ministeriet vil tage initiativ til, at den samlede retstilstand med hensyn til orientering om ret til folkepension bliver afklaret og tydeliggjort. 

”Retten til pension er en grundlæggende velfærdsydelse. Det er vigtigt med klarhed på området”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Læs ombudsmandens udtalelse i den konkrete sag og ombudsmandens brev til Beskæftigelsesministeriet.

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Direktør Jonas Bering Liisberg, telefon 50 77 50 99  

 

FAKTA 

  • Folkepension. Langt de fleste danske borgere kan opnå ret til folkepension. Det gælder også mange danskere, der bor i udlandet. Men det følger af loven, at man normalt selv skal søge om pension. Derfor modtager borgere, der er bosiddende i Danmark, omkring to måneder før folkepensionsalderen et brev fra Udbetaling Danmark. Her står der, hvordan man søger om pension. 
  • Orientering af danskere i udlandet. Ifølge loven skal alle orienteres om deres ret til pension i rimelig tid inden pensionsalderen. Danskere bosiddende i udlandet har imidlertid ikke fået denne vejledning i en længere årrække. Det skyldes, at myndighederne i 1997 i en bekendtgørelse fastsatte, at personer med fast bopæl i udlandet ikke skulle orienteres. Ombudsmanden skriver nu i en udtalelse, at dette er en fejl – og at også borgere i udlandet skal orienteres om deres ret til pension. Han skriver videre, at der ikke er hjemmel til bestemmelsen. 

Efterbetaling. Ombudsmanden nævner i sin udtalelse, at en person, der har været udsat for vejledningsfejl fra myndighedernes side, i en vis udstrækning har ret til at blive stillet, som om fejlen ikke var begået. Det følger af retsgrundsætningen om såkaldt realudligning. Ombudsmanden tager i den konkrete sag ikke stilling til, om pensionisten skal have efterbetalt pension, fordi han ikke blev orienteret om retten til pension og derfor ikke søgte pension. Men ombudsmanden beder Ankestyrelsen overveje dette spørgsmål.