Justitsministeriet havde lov til at ’ressource-afvise’ journalist

01-06-2016

Det var berettiget, at Justitsministeriet afslog at behandle en journalists aktindsigtsanmodning, som det ville tage over 60 timer at vurdere. Det siger Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse. Sagen er den første, hvor ombudsmanden tager stilling til brug af den såkaldte ressourcebestemmelse i offentlighedsloven over for et massemedie. 

”Sagen har rejst et principielt spørgsmål om, hvorvidt en myndighed overhovedet kan afslå at behandle en anmodning fra en journalist, der ønsker aktindsigt, med henvisning til, at det vil koste for mange ressourcer. En journalist har jo en særlig interesse i aktindsigt. Men sagen viser, at man altså kan sætte en ressourcegrænse også over for journalister,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ikke et generelt loft
En journalist fra Radio 24syv havde bedt Justitsministeriet om aktindsigt i nogle terroranalysevurderinger for en treårig periode. Ministeriet mente, at det ville tage over 60 timer at behandle aktindsigtsanmodningen, og afslog derfor at behandle den. 

I sin udtalelse fastslår ombudsmanden, at hvis en myndighed overhovedet skal kunne bruge ressourcebestemmelsen over for et massemedie, må tidsforbruget være væsentligt større end de ca. 25 timer, som er den normale grænse over for den almindelige borger. Det mente han, at ’over 60 timer’ måtte siges at være. Ombudsmanden havde i øvrigt ikke grund til at tvivle på ministeriets udregning af, at det ville tage over 60 timer. 

Men ombudsmanden lagde også vægt på andre omstændigheder i sagen, bl.a. at ministeriet ville tage stilling til dele af aktindsigtsanmodningen og undersøge, om journalisten eventuelt kunne få aktindsigt i nogle udvalgte trusselsvurderinger, som journalisten havde oplyst, at han var særligt interesseret i. 

”Det er vigtigt at understrege, at myndigheder ikke fremover kan bruge 60 timer som en generel grænse over for massemedier. Der er tale om en samlet vurdering i netop denne konkrete sag, og der skal generelt meget til. Men man kan mere principielt konkludere, at myndigheder også over for journalister kan sætte en grænse og afvise en anmodning om aktindsigt, hvis den vil kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug”, siger Jørgen Steen Sørensen. 
 

Læs ombudsmandens udtalelse.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

  • § 9, stk. 2, nr. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) fastsætter, at behandlingen af en anmodning om aktindsigt kan afslås, hvis anmodningen vil kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. 
  • Ifølge forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013), forudsætter et afslag, at det samlede tidsforbrug for myndighederne må forventes at overstige ca. 25 timer, svarende til mere end tre fulde arbejdsdage. ”Det samlede tidsforbrug” dækker såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne samt myndighedens vurdering af, om der kan gives aktindsigt. 
  • Forarbejderne understreger imidlertid samtidig, at en myndighed kun sjældent kan undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af f.eks. et massemedie, da sådanne medier i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten. Grænsen på de ca. 25 timer gælder derfor ikke i forhold til f.eks. massemedier. 
  • Forarbejderne pointerer også vigtigheden af dialog mellem myndigheden og den aktindsigtssøgende, særligt med henblik på at afgrænse og konkretisere anmodningen.