Ministerium stadig for længe om at behandle klager over meldepligt

30-06-2016

Klager over meldepligt for udlændinge på ”tålt ophold” har gennem flere år taget for lang tid at behandle. I efteråret 2014 meddelte det ansvarlige ministerium, at der ville blive sat ekstra fokus på disse sager, så der kunne træffes afgørelse inden for 3 måneder. 

Det er ikke sket. I en udtalelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fremgår det, at over halvdelen af sagerne har taget ministeriet mere end 3 måneder at behandle. Det betegner ombudsmanden som beklageligt. 

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har også meddelt ministeriet, at det er kritisabelt, at ministeriet i ti ud af 62 sager har været mere end 5 måneder om at træffe afgørelse. 

Rigspolitiet skal hver 6. måned revurdere meldepligten. 

”Politiet har bedre mulighed for at foretage en korrekt revurdering af meldepligten, hvis politiet kender til ministeriets afgørelser af klager over politiets tidligere afgørelser i sagerne. Det er derfor vigtigt, at ministeriet afgør eventuelle klager, inden politiet skal foretage næste revurdering”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden har tidligere kritiseret Justitsministeriets sagsbehandlingstid i disse sager. Ombudsmandens nyhed af 25. februar 2015 med link til ombudsmandens udtalelse af 20. februar 2015 kan læses her. 

Ministeriets udtalelse af 26. april 2016 kan læses her

Ombudsmandens brev af 29. juni 2016 til ministeriet kan læses her

Ombudsmanden vil følge op på sagen i begyndelsen af 2017. 
 

Yderligere oplysninger:

Direktør Jonas Bering Liisberg, telefon 50 77 50 99


FAKTA

En udlænding, der opholder sig her i landet uden opholdstilladelse, men ikke tvangsmæssigt kan udsendes (dvs. er på tålt ophold), kan pålægges at tage ophold bestemte steder (opholdspligt) og at give møde hos politiet på bestemte tider (meldepligt). Det fremgår af henholdsvis udlændingelovens § 42 a, stk. 9, og § 34, stk. 4. 

Afgørelserne om opholdspligt træffes af Udlændingestyrelsen, mens afgørelserne om meldepligt træffes af Rigspolitiet. Rigspolitiets afgørelser kan påklages til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Før regeringsskiftet i 2015 blev klagesagerne behandlet i Justitsministeriet. 

Justitsministeriet pålagde i instruks af 6. september 2012 Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet at revurdere spørgsmålet om henholdsvis opholds- og meldepligt hvert halve år. Justitsministeriets instruks er udstedt på baggrund af en dom, som Højesteret afsagde den 1. juni 2012. 

Med dommen fastslog Højesteret, at en afgørelse om, at en udlænding skulle tage ophold i Center Sandholm (opholdspligt), var ugyldig, fordi afgørelsen var et indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed, der i hvert fald ikke længere kunne retfærdiggøres i udlændingens forhold – indgrebet var ikke forholdsmæssigt og dermed i strid med artikel 2 i tillægsprotokol nr. 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Højesteret fastslog som konsekvens heraf, at den meldepligt, som udlændingen var pålagt, også var ugyldig.