Udlændinges meldepligt bliver igen vurderet rettidigt

25-02-2015

Udlændinge på tålt ophold får igen hvert halve år vurderet, om deres pligt til at melde sig hos politiet er i overensstemmelse med reglerne. Det har Justitsministeriet meddelt ombudsmanden, som rejste sagen, efter at det kom frem, at de halvårlige revurderinger var gået i stå på grund af lange sagsbehandlingstider i Justitsministeriet.

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen kalder i en udtalelse forløbet ”meget beklageligt”.

”Når en udlænding pålægges at melde sig til politiet med faste mellemrum – f.eks. hver dag – er det et væsentligt indgreb i bevægelsesfriheden. Derfor er det vigtigt, at myndighederne følger de administrative retningslinjer, som skal sikre, at det jævnligt bliver vurderet, om indgrebet er mere omfattende end påkrævet”, siger ombudsmanden. Han gik ind i sagen efter en artikel i Politiken i maj 2014 med overskriften ”Ministerium blokerer for politiets sagsbehandling”.

Ministerium blokerer ikke længere

Rigspolitiet har siden efteråret 2012 haft pligt til hvert halve år at revurdere meldepligten. Det fremgår af en instruks, som Justitsministeriet udstedte på baggrund af en dom, som Højesteret afsagde i sommeren 2012.

Rigspolitiet havde sat de halvårlige revurderinger i stå, fordi Justitsministeriet ikke traf afgørelse i anledning af de klager, der var indgivet over Rigspolitiets tidligere revurderinger af meldepligten. Justitsministeriet og Rigspolitiet havde nemlig aftalt, at Rigspolitiet skulle vente på Justitsministeriets afgørelser.

Efter at ombudsmanden gik ind i sagen, har ministeriet truffet afgørelse i klagesagerne, og Rigspolitiet har genoptaget de halvårlige revurderinger af meldepligten. Justitsministeriet har endvidere oplyst, at ministeriet fremover vil træffe afgørelse i klagesagerne inden for 3 måneder.

Ombudsmanden vil følge op på sagen i begyndelsen af 2016.

Ombudsmandens udtalelse i sagen kan læses her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller kontorchef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 43 54 23.

 

FAKTA

En udlænding, der opholder sig her i landet uden opholdstilladelse, men ikke tvangsmæssigt kan udsendes (dvs. er på tålt ophold), kan pålægges at tage ophold bestemte steder (opholdspligt) og at give møde hos politiet på bestemte tider (meldepligt). Det fremgår af henholdsvis udlændingelovens § 42 a, stk. 9, og § 34, stk. 2.

Justitsministeriet har i instruks af 6. september 2012 pålagt Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet at revurdere spørgsmålet om henholdsvis opholds- og meldepligt hvert halve år. Justitsministeriets instruks er udstedt på baggrund af en dom, som Højesteret afsagde den 1. juni 2012.

Med dommen fastslog Højesteret, at en afgørelse fra Udlændingeservice om, at en udlænding skulle tage ophold i Center Sandholm (opholdspligt), var ugyldig, fordi afgørelsen var et indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed, der i hvert fald ikke længere kunne retfærdiggøres i den konkrete udlændings forhold – indgrebet var ikke forholdsmæssigt og dermed i strid med artikel 2 i tillægsprotokol nr. 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Højesteret fastslog som konsekvens heraf, at den meldepligt, som den konkrete udlænding var pålagt, også var ugyldig.