Meroffentlighed gælder også ved ministerbetjening

10-03-2015

Efter henstilling fra Folketingets Ombudsmand har Transportministeriet givet en journalist meraktindsigt i to interne dokumenter. Der er tale om såkaldte forelæggelsessider til transportministeren i en sag om Transportministeriets håndtering af revnede aksellejer på IC4-tog. 

”Selv om man i denne sag kan siges at være i det inderste maskinrum i samarbejdet mellem minister og embedsmænd, er det vigtigt at holde fast i, at princippet om meroffentlighed også gælder her. Det var simpelthen vanskeligt at forstå det reelle behov for hemmeligholdelse af de to dokumenter, og derfor er det efter min mening helt rigtigt, at ministeriet nu giver meraktindsigt”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at myndighederne i sager som denne også kan forebygge unødvendig mystik ved at give meraktindsigt. 

Generel undersøgelse af ministerbetjeningsreglen
Bestemmelserne i offentlighedslovens §§ 23 og 24 om bl.a. ministerbetjening har til formål at beskytte myndighedernes interne og politiske beslutningsproces. Derfor er interne dokumenter som udgangspunkt ikke offentlige. Men det fremgår samtidig af loven, at hvis der ikke er noget til hinder for at give aktindsigt, så bør myndighederne gøre det efter princippet om meroffentlighed. 

De to dokumenter, der blev givet meraktindsigt i, indeholdt kortfattede bemærkninger til ministeren om det materiale, som i øvrigt var vedlagt dokumenterne, samt oplysninger, der i vidt omfang fremgik af det materiale, som var udleveret til journalisten. 

Læs sagen her

Siden den nye offentlighedslov trådte i kraft den 1. januar 2014, har ombudsmanden understreget, at han vil følge myndighedernes brug af den såkaldte ministerbetjeningsregel og af meroffentlighedsprincippet tæt. Han er derfor også ved at lave en mere generel undersøgelse af ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen, herunder brugen af meroffentlighedsprincippet i disse sager. 

Se ombudsmandens nyhed af 27. februar 2015 her

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12  

 

 

FAKTA 

Offentlighedslovens § 14 om meroffentlighed lyder således: 

”§ 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger.

(…)”