Offentligt ansatte skal passe på med invitationer – men hospitalsvicedirektør frifindes

15-04-2015

Offentligt ansatte skal passe meget på med at acceptere f.eks. frokostinvitationer fra privatpersoner i tjenstlige sammenhænge. Det kan nemlig skabe mistanke om usaglig særbehandling og skade tilliden til myndighederne. 

Dette princip understreger Folketingets Ombudsmand i en sag, hvor en vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital og hans ægtefælle tog imod en frokostinvitation fra den saudiarabiske ambassadør. Anledningen var, at ambassadørens mor var indlagt på Hvidovre Hospital. Sagen har vakt offentlig omtale, og der har været rejst spørgsmål om særbehandling af ambassadørens mor fra hospitalets side. 

”Vi har i Danmark en stram linje for, hvornår offentligt ansatte må tage imod gaver og invitationer i tjenstlige sammenhænge. Det er centralt for den tillid, som vi har til vores myndigheder. Derfor er det vigtigt at holde fast i og værne om”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at det kan blive særligt problematisk, hvis også ægtefæller til offentligt ansatte tager imod sådanne fordele. 

Ekstraordinære omstændigheder i den konkrete sag 

Region Hovedstaden og ledelsen på Amager og Hvidovre Hospital har over for ombudsmanden redegjort for sagen. Der var efter det oplyste tale om et helt usædvanligt, konfliktfyldt og ressourcekrævende forløb med de pårørende til ambassadørens mor, og vicedirektøren skønnede i situationen, at det var rigtigst sammen med ægtefællen at tage imod ambassadørens invitation. Hospitalet havde ikke erfaring med sådanne spørgsmål. 

Disse forklaringer har været udslagsgivende for, at ombudsmanden undlader at kritisere Region Hovedstaden for ikke at skride ind over for vicedirektøren. 

”Vicedirektøren har bragt sig selv og hospitalet i en situation, der kan give mistanke om usaglige fordele til ambassadørens mor på bekostning af andre patienter, ikke mindst fordi han tog sin ægtefælle med. Jeg må imidlertid samtidig konstatere, at der har været tale om et helt ekstraordinært forløb, som har været meget vanskeligt at håndtere. Men sagen bør være en vigtig generel påmindelse om, at samvær af denne karakter som altovervejende hovedregel ikke bør finde sted”, siger ombudsmanden. 

Ombudsmandens undersøgelse vedrører alene vicedirektørens deltagelse i frokosten, og ikke moderens behandlingsforløb. Ombudsmanden tilføjer dog, at han ikke har grundlag for at antage, at ambassadørens mor faktisk har fået særbehandling som følge af den omhandlede frokost. Han har heller ikke grundlag for at betvivle, at vicedirektøren og hans ægtefælle alene tog imod invitationen for at understøtte en løsning på de opståede problemer. 

 

Ombudsmandens udtalelse til Region Hovedstaden og en gengivelse af regionens redegørelse kan læses her. 

Tidligere nyhed om sagen kan læses her

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller fuldmægtig Camilla Bang på tlf. 33 13 25 12. 

FAKTA 

En offentligt ansat bør som udgangspunkt undlade at tage imod en gave eller anden fordel, hvis den har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige. 

Spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele reguleres af de almindelige forvaltningsretlige principper – og i sidste ende af straffeloven. Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke skabes tvivl om den offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden skal reglerne være med til at sikre, at der ikke opstår en mere generel mistillid til de hensyn, der ligger bag den offentlige forvaltnings afgørelser og beslutninger. 

Vejledningen God adfærd i det offentlige giver retningslinjer for offentligt ansattes adgang til at modtage gaver mv. Vejledningen bliver suppleret af generelle krav om, at forvaltningen også skal agere i overensstemmelse med god forvaltningsskik.