Utilstrækkelig undersøgelse kostede hjerneskadet kvinde 2 ud af 3 støttetimer

23-07-2015

En kvinde med en meget alvorlig hjerneskade har netop fået sin socialpædagogiske støtte på 63 timer om ugen tilbage, efter at Lemvig Kommune for 2 år siden skar den ned til 22 timer. Samtidig skal kommunen nu grundigt undersøge kvindens fremtidige støttebehov, inden den træffer en ny afgørelse. 

Det er resultatet af, at kvindens partsrepræsentant klagede til ombudsmanden, der bad Ankestyrelsen om i et nyt svar at forholde sig til en række problemer i sagen. Ankestyrelsen havde forinden givet Lemvig Kommune medhold i, at kvindens støtte skulle nedsættes fra 63 til 22 timer om ugen. 

Ombudsmanden pegede imidlertid på, at kommunen tilsyneladende først havde truffet en reel afgørelse 10 måneder efter, at støtten var sat ned. Kvinden eller hendes partsrepræsentant havde derfor ikke haft mulighed for at klage, da nedsættelsen fandt sted. Ombudsmanden gjorde også Ankestyrelsen opmærksom på, at det så ud til, at kvinden havde et væsentligt større behov for støtte end 22 timer, og at det var uklart, hvilken støtte kvinden fik i sit botilbud. Samtidig var der i sagen bekymrende oplysninger om kvindens udvikling, efter at støtten var blevet sat ned. 

I stedet for at indlede en formel undersøgelse af sagen bad ombudsmanden Ankestyrelsen om at forholde sig til en række problemer i en uddybende begrundelse til partsrepræsentanten. Det har nu resulteret i, at Ankestyrelsen har bedt kommunen om at træffe en ny afgørelse i sagen, da kommunen ikke har undersøgt sagen godt nok og ikke har foretaget en tilstrækkelig konkret og individuel vurdering. Imens skal kommunen genoptage den socialpædagogiske støtte på 63 timer ugentligt. 

”Jeg er tilfreds med, at kvinden nu får sin sag ordentligt belyst, og at hun er sikret sine tidligere støttetimer, imens kommunen undersøger sagen til bunds. Sagen viser, at personer med handicap, der ikke selv er i stand til at varetage deres interesser, er i særlig risiko for at komme i klemme, når en myndighed ikke undersøger en sag godt nok fra starten af”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen med henvisning til Ankestyrelsens nye vurdering. 

Ombudsmanden har bedt Lemvig Kommune om at orientere ham om kommunens nye afgørelse i sagen. 

For yderligere oplysninger: 

Kontorchef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12 


FAKTA
 

Servicelovens § 85
Efter denne bestemmelse skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Undersøgelsesprincippet (eller officialprincippet)
Princippet betyder, at den enkelte myndighed har pligt til at skaffe et fyldestgørende grundlag, før den kan træffe en afgørelse. Utilstrækkelig sagsoplysning vil kunne bevirke, at afgørelsen må tilsidesættes som ugyldig. 

Afgørelsens meddelelse
Der gælder en almindelig forvaltningsretlig retsgrundsætning om, at en afgørelse for at få de tilsigtede retsvirkninger skal meddeles til afgørelsens adressat (eller dennes partsrepræsentant) af den myndighed, der har truffet af­­­gør­elsen.