Arbejdsløs musiker havde ret til dagpenge

04-12-2015

En kvinde skulle tilbagebetale 160.000 kroner i dagpenge, fordi hun var med i en renæssancemusikgruppe, der i gennemsnit optrådte 1-2 gange om året. Men det krav burde efter ombudsmandens opfattelse ikke have været rejst. Han har derfor bedt Ankestyrelsen om at træffe en ny afgørelse. 

”Som dagpengemodtager skal kvinden stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at hun skal kunne overtage et arbejde med dags varsel. At hun er med i en musikgruppe med et par koncerter om året, forhindrer hende efter min mening ikke i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, særligt ikke når hun kan melde afbud til eventuelle jobs”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Han fremhæver, at myndighederne skal foretage en konkret bedømmelse af sagens oplysninger, inden de træffer en afgørelse. Og de kan ikke kræve, at der foreligger en skriftlig aftale, for at et medlem kan anses for at have sandsynliggjort en aftale om arbejdsfordeling og brug af vikarer. Desuden øges kravene til myndighedernes bedømmelse, når der er tale om en meget indgribende afgørelse – som her, hvor det drejer sig om en persons forsørgelsesgrundlag. 

Koncerter ingen hindring for job

Ankestyrelsen mente, at kvinden – der blev arbejdsløs i 2010 ­– havde modtaget dagpenge, som hun ikke havde ret til, fordi hun var medlem af en musikgruppe og havde deltaget i ni koncerter i perioden 2006-2011. Kvinden havde også været med til at indspille en cd og havde stået som kontaktperson på gruppens hjemmeside. 

Ankestyrelsen hæftede sig især ved, at der ikke var nogen afgrænsning af, hvilke koncerter musikgruppen kunne give, og på hvilke tidspunkter. Der var heller ikke nogen skriftlig aftale mellem medlemmerne om en arbejdsfordeling, og derfor var det ifølge Ankestyrelsen ikke sandsynliggjort, at arbejdet med musikgruppen ”til enhver tid” kunne udføres uden for normal arbejdstid. 

Kvinden havde ellers oplyst, at hun altid kunne melde fra til en planlagt koncert, og at der var en klar mundtlig aftale mellem medlemmerne om, at et andet medlem (eller en vikar) i stedet deltog. Hun havde også oplyst, at hun til enhver tid – og uden varsel – kunne melde sig ud af musikgruppen. 

Ombudsmanden mente, at kvinden herved havde sandsynliggjort, at musikgruppen ikke forhindrede hende i at overtage arbejde med dags varsel og dermed stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Ombudsmanden har bedt Ankestyrelsen underrette ham om den nye afgørelse i sagen.  

Læs ombudsmandens udtalelse i sagen her 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Arbejdsløshedsdagpenge 

  • Arbejdsløshedsdagpenge kan som udgangspunkt kun udbetales til medlemmer, der er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Under visse betingelser kan et medlem få begrænsede dagpenge, selvom medlemmet udøver selvstændig bibeskæftigelse under sin ledighed (§§ 57-58 og § 62 i arbejdsløshedsforsikringsloven). 
  • For at få begrænsede dagpenge skal medlemmet kunne sandsynliggøre, at arbejdet med bibeskæftigelsen til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, og at medlemmet dermed fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet (§ 8 i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed). 
  • For at stå til rådighed skal et medlem kunne overtage rimeligt arbejde med dags varsel, og rimeligt arbejde er alt arbejde, som medlemmet kan varetage. Der må med andre ord ikke være retlige eller faktiske hindringer for, at medlemmet kan overtage arbejdet (§§ 7-8 i bekendtgørelse om rådighed). 

 

Sagsoplysning og bevisvurdering 

Ifølge undersøgelsesprincippet (eller officialprincippet) er det myndigheden, der har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en korrekt afgørelse. 

Princippet betyder også, at myndighederne skal foretage en konkret og korrekt bevisvurdering af sagen. 

Normalt øges kravene til myndighedernes undersøgelser og bevisbedømmelse, jo mere betydningsfulde og indgribende afgørelser der er tale om.