Ombudsmanden: Sagsbehandlingstider i patientklagesager meget bekymrende

10-06-2015

Folketingets Ombudsmand kalder stigende sagsbehandlingstider i patientklagesager ”meget bekymrende”. Han har netop bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svare på, hvad ministeriet vil gøre for at sikre kortere sagsbehandlingstider på området. 

Henvendelsen kommer efter, at ombudsmanden har modtaget en redegørelse, der viser, at sagsbehandlingstiderne er steget markant. Klagerne havde f.eks. gennemsnitligt ventet i 17,3 måneder i 2014 mod 13,1 måneder i 2012 på en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 

”Folketingets Ombudsmand har i en længere årrække fulgt sagsbehandlingstiderne for patientklager, og det går i den forkerte retning. Derfor rejser jeg nu sagen direkte over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som er den øverste ansvarlige myndighed på sundhedsområdet”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der peger på, at patientklagesager handler om centrale forhold i den enkelte borgers liv. 

”Sagerne er ofte belastende for patienter, pårørende og berørte sundhedspersoner. Derfor er det vigtigt, at de involverede parter ikke skal vente i årevis på en afgørelse fra patientklagesystemet. Det er myndighedernes ansvar at sikre, at sagsbehandlings­tiderne er tålelige. Det gælder, uanset at der nogle gange er tale om kompli­cerede sager”, siger ombudsmanden. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har over for ombudsmanden erkendt, at sagsbehandlings­tiderne i patientklagesystemet er for lange, og at der er behov for en indsats med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. 

Ombudsmanden beder nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at redegøre for bl.a., hvilke konkrete initiativer ministeriet vil iværksætte for at sikre, at der sker en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i patientklagesager, ligesom ombudsmanden har bedt ministeriet om at redegøre for, hvilke sagsbehandlingstider ministeriet mener er acceptable. 

Ombudsmandens brev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan læses her.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.
 

FAKTA 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler bl.a. klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet, f.eks. læger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disciplinærnævnets sager er steget fra 13,5 måneder i 2012 til 17,2 måneder i 2013 og 17,3 måneder i 2014. 

Patientombuddet behandler bl.a. klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling, hvor en eventuel kritik ønskes rettet mod behandlingsstedet og ikke mod en konkret sundheds­person. I Patientombuddet er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i patientklagesager steget fra 7,7 måneder i 2012 til 11,7 måneder i 2013, hvorefter den faldt til 11,1 måneder i 2014.[1] 

Patientklagesystemet blev ændret i 2011. Et af hovedformålene med ændringen var at opnå kortere sagsbehandlingstider. I forbindelse med ændringen i 2011 blev det besluttet, at reformen skulle evalueres efter nogle år for at vurdere, om ændringerne af systemet har virket, og om der er behov for justeringer. På den baggrund har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i februar 2015 udgivet en rapport om evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem. Det fremgår også af denne evalueringsrapport, at sagsbehandlingstiderne i patientklagesager var længere i 2014 end i 2012.


[1] Oplysningerne om sagsbehandlingstiderne i Patientombuddets sager er revideret den 7. juni 2016, idet nyheden ved en fejl hos ombudsmanden blev offentliggjort den 10. juni 2015 med gennemsnitlige sagsbehandlingstider på 10,3 måneder i 2012, 13,2 måneder i 2013 og 13,3 måneder i 2014.