Skarp kritik af Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

13-07-2015

”Det giver ikke mening”, skrev en kvinde til Udbetaling Danmark, da familiens boligstøtte for et helt år blev krævet tilbagebetalt. Både Udbetaling Danmark og senere Ankestyrelsen afviste kvindens protester, men nu har ombudsmanden givet kvinden ret. Han udtaler samtidig skarp kritik af de to myndigheder for grundlæggende juridiske fejl. 

Kvinden skulle tilbagebetale den samlede boligstøtte for 2012, fordi hun angiveligt ikke havde oplyst om en overarbejdsbetaling. Kvinden klagede og fortalte, at hun gentagne gange havde ringet til sin kommune om den ekstra indtægt, men det ændrede ikke Udbetaling Danmarks holdning. Heller ikke Ankestyrelsen mente, at det var godtgjort, at kvinden havde oplyst om ekstra­indtægten. Først da ombudsmanden kom ind i sagen, viste det sig, at Udbetaling Danmark ikke havde indhentet (alle) sagens akter i kvindens kommune. Af kommunens notater fremgik det faktisk, at kvinden i 2012 havde henvendt sig flere gange til kommunen om ændringer i husstandsindkomsten. 

Kvinden var heller ikke blevet partshørt, inden Udbetaling Danmark traf afgørelse. Hun vidste dermed ikke, at der var rejst en tilbagebetalingssag, før hun blev mødt med kravet om tilbagebetaling. 

”Myndighederne skal oplyse en sag ordentligt og efter omstændighederne partshøre borgeren, før der træffes afgørelse. Det har særlig betydning, når myndigheden – som i dette tilfælde – selv har rejst sagen. Sagen viser, hvor afgørende disse grundlæggende principper er for den enkelte borgers retssikkerhed,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 

Ankestyrelsen har i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse ophævet sin afgørelse og sendt sagen tilbage til Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen har pålagt Udbetaling Danmark – når der igen træffes afgørelse om boligstøtten for 2012 – at lægge til grund, at kvinden faktisk havde oplyst om overarbejdsbetalingen. 

Ombudsmandens udtalelse kan læses her. 

 

Yderligere oplysninger  

Kontorchef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

  • Oplysningspligt. Officialprincippet er uskrevne regler om myndigheders pligt til at oplyse en sag. Reglerne skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse.
     
  • Partshøring. Lovreglerne om partshøring indebærer, at myndighederne har en forpligtelse til ikke at træffe en bebyrdende afgørelse i en sag, uden at borgeren forinden er gjort bekendt med, at der overhovedet verserer en sag. Det har særlig betydning, når myndigheden selv har rejst sagen, f.eks. i en sag om tilbagebetaling af sociale ydelser eller stop for udbetaling af en ydelse.
     
  • Når opgaven overgår til en ny myndighed. I en sag, hvor en myndighed har overtaget kompetencen til at træffe afgørelse på et sagsområde fra en anden myndighed, forudsætter en overholdelse af officialprincippet, at myndigheden indhenter alle relevante sagsakter fra den tidligere myndighed, inden der træffes afgørelse i sagen.