Grønlandske detentioner i ombudsmandens søgelys

05-01-2015

Efter tilsynsbesøg i en række grønlandske detentioner og anstalter rejser ombudsmanden nu kritiske spørgsmål over for bl.a. Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen som øverste ansvarlige myndigheder. 

Ombudsmanden besøgte bl.a. en detention uden fast bemanding, hvor detentionsanbragte ikke havde mulighed for at tilkalde personale, ikke blev tilbudt mad og drikke, og ikke havde mulighed for toiletbesøg, medmindre den lokale politimyndighed var til stede. Alle detentionsanbragte blev visiteret til trusser, uanset om der var konkret grund til det. Og der fandtes kun én nøgle til detentionen, nemlig hos politimyndigheden. 

Det er nogle af disse forhold, som Folketingets Ombudsmand nu beder en række myndigheder om at forholde sig til. Ombudsmanden spørger bl.a., om forholdene lever op til reglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

”Vilkårene i Grønland er naturligvis anderledes på grund af geografi og infrastruktur. Men der er grundlæggende rettigheder, som skal overholdes. Jeg ser frem til at få afklaret de spørgsmål, som vi nu rejser”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 


Fokus på kvinder og mindreårige

Et besøgshold fra ombudsmandsinstitutionen besøgte 5 grønlandske detentioner. Herunder én døgnbetjent detention, tre ikke-døgnbetjente detentioner og én detention uden fast bemanding. På den baggrund har ombudsmanden allerede afleveret en række mundtlige anbefalinger til Politimesteren i Grønland. Bl.a. vedrørende vejledning af detentionsanbragte og politiets egenkontrol med de fysiske forhold i detentionslokaler. 

Besøgsholdet gennemførte også tilsyn på fire anstalter for domfældte. Disse besøg fører nu til en række spørgsmål til Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen i Grønland. Ombudsmanden spørger bl.a., hvordan personalet håndterer mindreårige og kvinder, som opholder sig i anstalterne. 

Ombudsmanden har bedt om svar på de nævnte spørgsmål inden den 1. april 2015. 

Se ombudsmandens brev til Justitsministeriet om opfølgning på tilsynsbesøg i detentionen i Kulusuk og andre tilsvarende detentioner i Grønland uden fast politibetjening. 

Se ombudsmandens brev til Politimesteren i Grønland om opfølgning på tilsynsbesøg i detentioner i Grønland i 2013. 

Se ombudsmandens brev til Kriminalforsorgen i Grønland om opfølgning på tilsynsbesøg i anstalter for domfældte i 2013. 


For flere kommentarer kontakt: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52. 

Afdelingschef Morten Engberg, telefon 33 13 25 12.

 

 

FAKTA 

Ombudsmandens besøgshold besøgte i 2013 detentionerne og anstalterne i Tasiilaq, Nuuk, Aasiaat og Kangerlussuaq samt detentionen i Kulusuk. 

Detentioner

Ifølge politimesteren i Grønland er der i alt 22 detentioner i Grønland:

- En døgnbetjent hovedstation, politistationen i Nuuk.

-17 ikke-døgnbetjente hoved- og lokalstationer. Blandt disse er stationerne i Tasiilaq, Aasiaat og Kangerlussuaq.

- Fire områder (bygder) med detention uden fast politibetjening, herunder Kulusuk Lufthavn. Tilsynet med personer, der er anbragt i disse detentioner, foretages af reservebetjente, kommunefogeder eller personer, der af Justitsministeriet er tildelt politimyndighed. 

I danske detentioner anbringes navnlig personer, som ikke kan tage vare på sig selv, fordi de er berusede, og som politiet træffer i en farlig situation. I grønlandske detentioner kan både berusere, anholdte, tilbageholdte og afsonere anbringes. 

Anstalter

Der er i alt seks anstalter for domfældte i Grønland. Anstalten for domfældte i Nuuk har som den eneste en særlig afdeling for kvinder. 

I anstalter i Grønland indsættes personer, som har dom til anbringelse, eller som er tilbageholdt, mens deres sag behandles. 

Ifølge Kriminalforsorgen i Grønland er man i færd med at bygge en ny anstalt for domfældte i Nuuk. Anstalten skal som noget nyt i Grønland have en lukket afdeling, hvor bl.a. forvaringsdømte skal anbringes. Det betyder, at alle grønlændere, der er dømt til frihedsberøvelse, kan være anbragt i Grønland. 

Hidtil er de fleste forvaringsdømte sendt til afsoning i Anstalten ved Herstedvester i Danmark. 

Anstalten forventes at være færdig i 2017.