Forfatter har ret til at vide, hvem der vurderede roman

13-05-2015

Hvilken konsulent står bag beslutningen om, at min roman ikke er egnet til landets biblioteker? Det spørgsmål ville en forfatter have svar på, efter at Dansk BiblioteksCenter A/S (DBC) tidligere i år bestemte, at hans roman ikke skulle bibliotekskatalogiseres. I første omgang afviste DBC at udlevere navnet på konsulenten, der havde vurderet romanen, men efter en henstilling fra Folketingets Ombudsmand har forfatteren nu fået navnet oplyst. 

”Der skal generelt meget til for at hemmeligholde navne på offentligt ansatte. Det samme gælder, hvis de er ansat eller antaget af selskaber, der er omfattet af offentlighedsloven”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at når en borger ønsker indsigt i sin egen sag, skal der endnu mere til for at undtage oplysningerne. 

”Det er efter min opfattelse helt naturligt og legitimt, at forfatteren selv ønsker at vurdere den pågældende konsulents faglige kvalifikationer. Og der er ikke noget, der tyder på, at forfatteren har tænkt sig at bruge oplysningerne retsstridigt, f.eks. til chikane,” siger Jørgen Steen Sørensen. 

Som udgangspunkt falder aktieselskaber uden for ombudsmandens kompetence. Men da DBC er et offentligt ejet aktieselskab, der er omfattet af reglerne i offentlighedsloven, har ombudsmanden besluttet at behandle klager over DBC, der drejer sig om afgørelser om aktindsigt. 

Læs hele sagen

Se tidligere nyhed om aktindsigt i navne på offentligt ansatte

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12  

 

FAKTA 

DBC er omfattet af offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i medfør af lovens § 4, stk. 1, som har følgende ordlyd: 

”§ 4. Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. Det gælder dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber.” 

Ombudsmanden kunne derfor bestemme, at DBC skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed i medfør af § 7, stk. 4, i ombudsmandsloven (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013), som lyder således: 

”§ 7. (…)
Stk. 4. Såfremt selskaber, institutioner foreninger m.v. ved lov eller administrativt helt eller delvist inddrages under de regler og principper, der gælder for den offentlige forvaltning, kan Ombudsmanden bestemme, at de pågældende organer i samme omfang skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed.” 

Offentlighedslovens § 8 om egenacces har følgende ordlyd: 

”§ 8. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 19-29 og § 35, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke i det omfang de hensyn, der er nævnt i §§ 31-33, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod.”