FOB 2015-20

Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces

27-04-2015

 

 

En forfatter klagede til ombudsmanden over en afgørelse om aktindsigt truffet af Dansk BiblioteksCenter A/S (DBC). DBC er omfattet af offentlighedsloven, og i forbindelse med sagen bestemte ombudsmanden, at DBC i denne henseende også skulle være omfattet af ombudsmandens kompetence. 

Forfatteren havde indsendt en roman til DBC, som en ekstern konsulent an­taget af DBC havde vurderet uegnet til bibliotekskatalogisering. Forfatteren bad herefter om aktindsigt i sagen hos DBC og fik i den forbindelse udleveret et enkelt dokument – en udskrift af konsulentens vurdering af romanen. I dokumentet var oplysninger om navnet på sagsbehandleren hos DBC og på konsulenten undtaget.  

Ombudsmanden udtalte, at DBC burde have anset korrespondancen mellem forfatteren og DBC om vurdering af romanen for at være omfattet af aktindsigtsanmodningen, og at det i den forbindelse ikke havde betydning, at forfatteren allerede måtte antages at være i besiddelse af korrespondancen. I det omfang DBC førte en aktliste, burde DBC endvidere have anset denne for omfattet af anmodningen. 

Spørgsmålet om aktindsigt i bl.a. den eksterne konsulents navn skulle efter ombudsmandens opfattelse behandles efter offentlighedslovens § 8 om egen­acces. Retten til egenacces kan bl.a. begrænses, hvis hensynet til private interesser – som nævnt i offentlighedslovens § 33, nr. 5 – med afgørende vægt taler imod at meddele aktindsigt.  

Ombudsmanden udtalte, at der generelt skal meget til for at undtage oplysninger om navne på offentligt ansatte fra aktindsigt efter offentlighedslovens
§ 33, nr. 5, og at betingelserne for anvendelse af bestemmelsen skærpes yderligere, når der er tale om egenacces. Det samme må gælde navne på ansatte i – og personer, der udfører opgaver for – en virksomhed omfattet af offentlighedsloven.  

Ombudsmanden fandt herefter ikke, at DBC havde grundlag for at undtage oplysningerne fra aktindsigt. Han henviste bl.a. til, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at forfatteren ville anvende oplysningerne retsstridigt, f.eks. til chikane.

Ombudsmanden henstillede til DBC at genoptage sagen for så vidt angik spørgsmålet om aktindsigt i navnet på henholdsvis sagsbehandleren og konsulenten.  

DBC genoptog herefter sagen og meddelte forfatteren aktindsigt i navnene. 

(Sag nr. 15/00933)