FOB 2015-41

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin omfattet af offentlighedsloven

07-07-2015

 

 

Ombudsmanden modtog tre forskellige klager over afslag på aktindsigt hos Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Afslagene var givet med den begrundelse, at RADS ikke var omfattet af offentlighedsloven, fordi rådet var oprettet på privatretligt grundlag og ikke havde nogen særlig tilknytning til den offentlige forvaltning.  

Efter ombudsmandens opfattelse måtte RADS imidlertid anses for at være en myndighed inden for den offentlige forvaltning, jf. offentlighedslovens § 2. RADS var dermed omfattet af offentlighedsloven, herunder reglerne om aktindsigt. 

Ombudsmanden lagde ved vurderingen betydelig vægt på, at RADS var oprettet på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner (på regionernes vegne) og regeringen om regionernes økonomi, ligesom han lagde vægt på formålet med oprettelsen af RADS (lige adgang til dyr sygehusmedicin og bedre priser for regionerne mv.). 

Sammenholdt med at størstedelen af medlemmerne af rådet i RADS (13 ud af 17) var udpeget af/repræsenterede offentlige myndigheder, at det offentlige i hvert fald indirekte bidrog med størstedelen af de økonomiske midler, at RADS’ virksomhed i form af udstedelse af behandlingsvejledninger med tilhørende lægemiddelrekommandationer var forpligtende for regionerne, og at RADS var undergivet et vist, overordnet statsligt tilsyn fra Sundhedsstyrelsens side, var det samlet set ombudsmandens opfattelse, at RADS havde en sådan tilknytning til den offentlige forvaltning, at RADS måtte anses for omfattet af offentlighedslovens § 2. 

RADS var som offentlig myndighed tillige omfattet af ombudsmandens kompetence, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 1, og ombudsmanden henstillede til, at RADS genoptog de tre konkrete aktindsigtssager. 

(Sag nr. 14/03378, 14/03693 og 14/04420)