FOB 2015-5

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

20-02-2015

 

 

Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding ugyldige. Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at afgørelserne udgjorde et uforholdsmæssigt indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed, og at indgrebet derfor var i strid med artikel 2 i tillægsprotokol nr. 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Justitsministeriet udstedte på baggrund af dommen en instruks af 6. september 2012 til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om, at afgørelser om opholds- og meldepligt skulle revurderes hvert halve år. Hovedparten af de revurderinger af meldepligt, som Rigspolitiet foretog første gang i foråret 2013, blev påklaget til Justitsministeriet.

Justitsministeriet og Rigspolitiet indgik en aftale om, at Rigspolitiet satte næste runde af revurderinger af meldepligten, som skulle have fundet sted i efteråret 2013, i bero på udfaldet af Justitsministeriets afgørelse af de klager, der var indgivet over revurderingerne fra foråret 2013.

Da Justitsministeriet var over et år om at behandle klagerne, undlod Rigspolitiet på denne baggrund at foretage de halvårlige revurderinger i efteråret 2013 og foråret 2014.

Efter omtale af sagen i en artikel i Politiken bad ombudsmanden Justitsministeriet om en udtalelse. Justitsministeriet udtalte, at forløbet på flere punkter havde været meget beklageligt, og at ministeriet havde sat ekstra fokus på disse sager, således at ministeriet fremover vil træffe afgørelse, senest tre måneder efter at ministeriet har modtaget klagen. Justitsministeriet oplyste endvidere, at det var aftalt med Rigspolitiet, at Rigspolitiet for fremtiden ikke skal afvente Justitsministeriets afgørelse i klagesager, der trækker ud.

Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i, at det var meget beklageligt, at Justitsministeriet ikke havde truffet afgørelse på et tidligere tidspunkt, og at Justitsministeriet ikke på et tidligere tidspunkt havde meddelt Rigspolitiet, at ministeriets behandling af klagesagerne trak ud.

(Sag nr. 14/02177)