FOB 2015-52

Afslag på distributionstilskud til forenings blad – fortolkning af hjemmelsgrundlaget

23-10-2015

 

 

En forening klagede til ombudsmanden over, at Fordelingsudvalget for Bladpuljen havde givet afslag på tilskud til foreningens blad, med henvisning til at foreningen drev et professionelt forlag. Foreningen henviste bl.a. til, at det efter bekendtgørelsen om distributionstilskud yderligere var en betingelse for at nægte foreningen tilskud, at bladet blev udgivet med et kommercielt formål. 

Ombudsmanden mente ikke, at bekendtgørelsens ordlyd i sig selv gav et fuldstændig klart svar på, hvad der skulle til for at meddele afslag på distributionstilskud. 

På grundlag af forarbejderne nåede ombudsmanden imidlertid frem til, at lovgivers hensigt havde været at afskære publikationer, der udgives med et kommercielt formål, fra tilskud. Bestemmelsen måtte derfor fortolkes sådan, at der kun kunne gives afslag, hvis der både var tale om et professionelt forlag/en professionel udgiver, og den konkrete publikation blev udgivet med et kommercielt formål. 

Ombudsmanden var også uenig i fordelingsudvalgets forståelse af udtrykket ”kommercielt formål”: Udvalget mente, at alene det, at en publikation blev handlet, var nok til, at formålet med den kunne siges at være kommercielt. Ombudsmanden konstaterede, at udvalgets forståelse afveg markant fra den sædvanlige sproglige forståelse, nemlig at et ”kommercielt formål” er et formål om økonomisk fortjeneste. Da forarbejderne ikke gav grundlag for en anden forståelse, mente ombudsmanden, at udtrykket måtte forstås i overensstemmelse med sædvanlig sproglig forståelse, dvs. at formålet med udgivelsen skulle være økonomisk fortjeneste.   

Ombudsmanden henstillede til fordelingsudvalget at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. Ombudsmanden pegede til brug for udvalgets overvejelser bl.a. på, at foreningen efter det oplyste var en nonprofitorganisation, der havde et pædagogisk formål, og at bladets redaktion og øvrige bidragydere var ulønnede. 

(Sag nr. 13/02937)