FOB 2015-6

Ankestyrelsen var part i en sag i Ligebehandlingsnævnet og varetog samtidig sekretariatsbetjeningen af nævnet i sagen. Myndighedsinhabilitet

17-02-2015

 

 

En ansat i Ankestyrelsen blev afskediget i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Den afskedigede mente at være blevet udsat for aldersdiskrimination, og klagede til Ligebehandlingsnævnet.  

Efter ligebehandlingsnævnsloven stiller Ankestyrelsen sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet.  

Ombudsmanden undersøgte spørgsmålet om inhabilitet, dvs. hvilken betydning det havde, at Ankestyrelsen havde varetaget sekretariatsbetjeningen af Ligebehandlingsnævnet i en sag, hvor Ankestyrelsen samtidig var part.  

Ligebehandlingsnævnet og Beskæftigelsesministeriet mente ikke, at der forelå myndighedsinhabilitet i sagen. 

Efter ombudsmandens opfattelse forelå der myndighedsinhabilitet, og Ligebehandlingsnævnet burde derfor have overvejet mulighederne for substitution af Ankestyrelsens sekretariatsbetjening. Ombudsmanden henstillede til Ligebehandlingsnævnet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

(Sag nr. 13/04715)