FOB 2015-37

Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om overtrædelse af § 8, stk. 1, i lov om dyrlæger

26-06-2015

 

 

Folketingets Ombudsmand rejste en sag af egen drift over for Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriets Klagecenter i anledning af en konkret sag. 

I den konkrete sag havde Fødevarestyrelsen efter § 8, stk. 1, i dyrlægeloven truffet afgørelse om, at en dyrlæge havde udvist omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med behandlingen af en hund. Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriets Klagecenter mente ikke, at hundeejeren var part i Fødevarestyrelsens sag vedrørende dyrlægen. 

Ombudsmanden udtalte i den generelle sag, at dyreejere ikke kan anses for parter i Fødevarestyrelsens sager om overtrædelse af § 8, stk. 1, i dyrlægeloven. Det var ombudsmandens opfattelse, at dyreejeres interesse i sådanne sager ikke kunne anses for at være så stærk og anerkendelsesværdig, som tilfældet er i sager om lægebehandling af mennesker, hvor partsstatus længe har været anerkendt. 

(Sag nr. 14/04859)