FOB 2015-39

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

22-06-2015

 

 

En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling af den samlede boligstøtte for 2012.

Det afgørende i sagen var, om borgeren i løbet af boligstøtteåret 2012 havde oplyst sin kommune, som dengang havde kompetencen på boligstøtteområdet, om en ekstra indtægt i 2012. Hvis hun havde oplyst kommunen om indtægten, kunne myndighederne kun kræve en del af boligstøtten tilbagebetalt. Hvis oplysningen om indtægten derimod ikke var givet, skulle hele boligstøtten tilbagebetales. 

Først i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse indhentede Udbetaling Danmark kommunens journalnotater mv. fra 2012. Af journalnotaterne fremgik det, at borgeren havde oplyst kommunen om ændringer i sin husstandsindkomst. Det fremgik dog ikke klart, hvilke ændringer der var tale om. 

Ombudsmanden kritiserede, at myndighederne ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt. 

Ombudsmanden udtalte, at overholdelse af officialprincippet – i en situation som den foreliggende, hvor en myndighed har overtaget kompetencen fra en anden myndighed til at træffe afgørelse på et sagsområde – nødvendigvis må forudsætte, at den modtagende myndighed indhenter alle relevante sagsakter fra den afgivende myndighed, inden der træffes afgørelse. 

Ombudsmanden kritiserede også, at Udbetaling Danmark ikke havde partshørt borgeren. Hvis hun var blevet partshørt, ville hendes indsigelse om, at hun havde overholdt sin oplysningspligt i forhold til kommunen, være indgået i sagen tidligere og kunne dermed have foranlediget, at Udbetaling Danmark – inden afgørelsen blev truffet – havde undersøgt spørgsmålet nærmere. 

Ankestyrelsen ophævede under ombudsmandens behandling af sagen sin afgørelse og hjemviste sagen til Udbetaling Danmark, med angivelse af at det ved den fornyede behandling af sagen skulle lægges til grund, at borgeren havde oplyst kommunen om ekstraindtægten. På den baggrund foretog ombudsmanden sig ikke mere i anledning af klagen. 

(Sag nr. 14/03583)