FOB 2015-48

E-mails udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering

09-01-2015

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over et delvist afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando om to artikler i et dagblad, som bl.a. byggede på et interview med forsvarschefen. Resultatet af korrespondancen var en pressemeddelelse på Værnsfælles Forsvarskommandos hjemmeside.

Forsvarsministeriet havde begrundet det delvise afslag med, at der var tale om dokumenter og oplysninger udvekslet som led i ministerbetjening.

Ombudsmanden var enig med Forsvarsministeriet i vurderingen af de dokumenter og oplysninger, som ministeriet havde undtaget efter offentlighedslovens regler om ministerbetjening. Ombudsmanden udtalte i den forbindelse, at § 24 (også) måtte finde anvendelse i en situation som den foreliggende, hvor det var en styrelseschef, der agerede på vegne af ministeren, og at det afgørende for vurderingen var, at ministeren i situationen havde brug for (eller måtte antages at få brug for) embedsværkets rådgivning og bistand. 

I modsætning til Forsvarsministeriet mente ombudsmanden, at nogle af de undtagne dokumenter indeholdt oplysninger om sagens faktiske grundlag, der var relevante for sagen, og som derfor som udgangspunkt var ekstraheringspligtige. En del af disse oplysninger fremgik dog af et allerede udleveret – og i øvrigt offentliggjort – dokument, hvorfor ministeriet ikke var forpligtet til at ekstrahere dem. For så vidt angik de resterende ekstraheringspligtige oplysninger, henstillede ombudsmanden til ministeriet at genoptage behandlingen af sagen for at vurdere, om der kunne gives yderligere aktindsigt.

Endelig fandt ombudsmanden det beklageligt, at en sms-besked fra forsvarschefen til forsvarsministeren ikke på tidspunktet for afgørelsen var journaliseret på sagen, så der først senere blev taget stilling til spørgsmålet om aktindsigt i beskeden.

Efter at have genoptaget sagen udleverede Forsvarsministeriet yderligere oplysninger til journalisten.

(Sag nr. 15/02448)