FOB 2015-9

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

03-04-2015

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet i en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder Styrelsen for Videregående Uddannelser, og fra Finansministeriet. Arbejdsgruppen blev nedsat af Regeringens Økonomiudvalg med henblik på at udarbejde modeller for øget dimensionering på de videregående uddannelser. Arbejdsgruppen skulle således rådgive Regeringens Økonomiudvalg og Uddannelses- og Forskningsministeriet med et politisk oplæg/en handlingsplan om dimensionering på de videregående uddannelser.  

Ombudsmanden var enig med Uddannelses- og Forskningsministeriet i, at dokumenterne måtte anses for ministerbetjeningsdokumenter omfattet af offentlighedslovens § 24. Ombudsmanden lagde i den forbindelse vægt på, at dokumenterne var udvekslet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at ”en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand”, og på, at det følger af forarbejderne til § 24, at et ministeriums departement i § 24’s forstand også omfatter tværministerielle arbejdsgrupper, som udelukkende består af embedsfolk. Desuden lagde ombudsmanden vægt på, at arbejdsgruppen udelukkende bestod af embedsmænd fra de typer af myndigheder, der er omfattet af § 24, stk. 1, nr. 1 og 2.   

Ombudsmanden var også enig med ministeriet i, at dokumenterne ikke indeholdt oplysninger, som skulle ekstraheres efter bestemmelserne i offentlighedslovens § 28 og 29. For så vidt angik § 29 bemærkede ombudsmanden, at der var tale om en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignede omfattet af bestemmelsen, men at det undtagne materiale ikke indeholdt interne faglige vurderinger i endelig form. 

(Sag nr. 14/05413)