FOB 2015-49

Telefonsamtale om en læges kritiske hjemmeside var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed

28-09-2015

 

 

En læge havde en hjemmeside, der kritiserede regionens beslutning om at indføre akuttelefonen 1813. Domænenavnet på hjemmesiden, www.18-13.dk, var næsten identisk med regionens www.1813.dk, og regionen fik derfor en advokat til at skrive til lægen for at få domænenavnet ændret. Lægen blev også ringet op af en personalechef, der indkaldte ham til en tjenstlig samtale. Under telefonsamtalen, som blev optaget, kom det frem, at regionen anså lægen for illoyal over for den politiske beslutning, og lægen fik at vide, at regionen påtænkte at give ham en advarsel.                                           

Sagen gav ombudsmanden anledning til at undersøge, om regionens henvendelse (telefonsamtalen) var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.  

Ombudsmanden udtalte, at en myndighed kun bør rette henvendelse til en offentligt ansat, der har ytret sig kritisk, hvis det sker for at varetage et sagligt formål. Kravet indebærer bl.a., at myndigheden på forhånd må gøre sig klart, hvad myndigheden ønsker at opnå med henvendelsen. Desuden bør henvendelsen foregå på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at den bliver opfattet som forsøg på at få den ansatte til at afholde sig fra at ytre sig kritisk i den offentlige debat, også om sin egen arbejdsplads. 

Ombudsmanden ville ikke afvise, at regionen kunne kontakte lægen. Regionens henvendelse (telefonsamtalen) var imidlertid efter ombudsmandens opfattelse meget tydeligt egnet til at påvirke lægen til ikke at udtale sig kritisk om 1813-ordningen og foregik således ikke i respekt for offentligt ansattes ytringsfrihed. Det var endvidere ombudsmandens opfattelse, at regionens reaktion over for lægen var egnet til at skabe usikkerhed også hos andre ansatte om deres ret til offentligt at ytre sig kritisk om 1813-ordningen. Ombudsmanden konkluderede samlet set, at regionens fremgangsmåde i sagen var meget kritisabel.  

(Sag nr. 14/01924)