FOB 2015-44

Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale

25-02-2015

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Moderniseringsstyrelsen havde afslået aktindsigt i en række oplysninger i en rapport, som styrelsen havde fået udarbejdet hos en konsulentvirksomhed til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale.

Oplysningerne var undtaget dels af hensyn til konsulentvirksomheden, dels af hensyn til statens økonomiske interesser. 

Ombudsmanden var ikke enig i Moderniseringsstyrelsens vurdering for så vidt angik nogle prisoplysninger. Derfor henstillede ombudsmanden til Moderniseringsstyrelsen at træffe en ny afgørelse for så vidt angik disse oplysninger.  

I en ny afgørelse fastholdt Moderniseringsstyrelsen sit afslag på aktindsigt i nogle oplysninger om ”bedste priser”. Styrelsen mente, at oplysningerne var misvisende, og at den derfor – hvis oplysningerne skulle udleveres – ville blive nødt til at forklare den metode, som konsulentvirksomheden havde brugt til at nå frem til priserne. Det ville efter styrelsens vurdering indebære en risiko for økonomisk skade for konsulentvirksomheden.   

Ombudsmanden mente, at Moderniseringsstyrelsen ikke var retligt forpligtet til at forklare den metode, som konsulentvirksomheden havde brugt til at nå frem til priserne. Kun hvis der havde været en sådan retlig forpligtelse, ville oplysningerne om bedste priser – som ikke i sig selv røbede noget om konsulentvirksomhedens arbejdsmetoder – efter ombudsmandens opfattelse have kunnet undtages fra aktindsigt.  

Moderniseringsstyrelsen genoptog herefter sagen og traf afgørelse om at udlevere oplysningerne om ”bedste priser” til journalisten. 

(Sag nr. 14/05002 og 15/01435)